Basisgegevens huurders

Het is belangrijk dat uw juiste gegevens bij ons bekend zijn zoals persoonsgegevens (naam huurder en medehuurder, adres, geboortedatum, burgerlijke staat), contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) en bankrekeningnummer. Geeft u eventuele wijzigingen door zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Veel gevraagd over Basisgegevens huurders

Hoe machtig ik Omnia Wonen voor het afschrijven van de huur?

Om ons te machtigen kunt u het machtigingsformulier automatische huurbetaling invullen en vervolgens op de post doen. U krijgt van ons een bevestiging wanneer de automatische huurbetaling ingaat.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

 • Maakt u de huur zelf aan ons over? Neemt u dan contact met ons op, voor het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer.
 • Betaalt u de huur via automatische incasso? Vult u dan een nieuw 'machtigingsformulier automatische huurbetaling' in. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Vergeet niet om bij het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer ook uw adres te vermelden. Houd er rekening mee dat het doorvoeren van wijzigingen enkele dagen duurt. Het is dus mogelijk dat de eerstvolgende huurbetaling nog van het vorige rekeningnummer wordt geïncasseerd.

Op welk bankrekeningnummer van Omnia Wonen kan ik mijn huur storten?

Ons bankrekeningnummer is NL68BNGH 028 516 8363. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de betaalopdracht.

Waarom verschilt mijn huurprijs met de huurprijs van mijn buren?

Bij een nieuwe verhuring wordt de woning aangeboden voor de streefhuur. Deze streefhuur is een percentage van de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. 

Met de gemeentes is afgesproken dat er voldoende woningen moeten zijn voor de mensen met lagere inkomens. Daarom zijn in 2016 de streefhuren opnieuw bepaald.

 In uw geval heeft dat tot gevolg dat er nu bij een nieuwe verhuring een andere huurprijs wordt gevraagd. Deze huurprijs staat los van de huur die u voor uw woning betaalt.

Hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Wacht dan niet af, maar neem contact met ons op. We kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. Ook kennen wij instanties die u kunnen helpen met uw financiën.

Via 'Mijn Omnia Wonen' heeft u de mogelijkheid om zelf een betalingsregeling door te voeren.

Ik heb een betalingsregeling afgesproken, maar kan de gemaakte afspraken niet nakomen, wat nu?

Het is belangrijk dat u de afgesproken termijnen voor de eerste van de maand betaalt. Anders vervalt uw betalingsregeling. Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Ik heb een betalingsregeling, mag ik ook meer betalen als het mogelijk is?

Ja, hoor. Natuurlijk mag dat. Zo is uw betalingsregeling eerder afbetaald.

Hoe werkt AcceptEmail?

U ontvangt een mailbericht met een betalingsverzoek voor het betalen van de huur. Hierin vindt u een link waarmee u wordt doorgestuurd naar iDEAL voor de betaling. Na de betaling ontvangt u een bevestiging.

Het mailbericht ontvangt u rond de 25ste van iedere maand.

Ik heb deze maand geen AcceptEmail ontvangen.

Als u geen AcceptEmail heeft ontvangen kan dat verschillende redenen hebben, namelijk;

 • Misschien is de mail in uw spam terecht gekomen.
 • U heeft sinds kort een nieuw emailadres, maar u bent vergeten deze aan ons door te geven.
 • U bent wellicht afgemeld omdat u al diverse maal geen gebruikt heeft gemaakt van deze betaalmogelijkheid. (u wordt dan automatisch uitgeschreven).

Zit de mail niet in u spam, heeft u nog steeds hetzelfde mailadres en heeft u de betaalmogelijkheid al eerder gebruikt? Neem dan contact met ons op.

Ik zit in een traject schuldregeling. Hoe zit het nu met de achterstand ?

Voor vragen over uw huurachterstand kunt u contact opnemen met Omnia Wonen.

Ik heb een aanmaning ontvangen, maar ik betaal automatisch, hoe kan dat?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Waarschijnlijk was uw banksaldo te laag op het moment van de automatische afschrijving. De huur is gestorneerd (teruggehaald door de bank). Controleert u of uw voldoende banksaldo heeft en maak het bedrag alsnog handmatig naar ons over. Wij kunnen het bedrag niet alsnog automatisch afschrijven.
 • Het kan zijn dat de maandelijkse huur te laat wordt betaald. Wij vragen u de huur voor de eerste van de maand te voldoen. 
 • Deze aanmaning gaat over een nog lopende achterstand voordat de automatische incasso is verwerkt. 

Ik heb een betalingsherinnering gekregen, maar ik heb al betaald, wat nu?

Als u pas heeft betaald, kan het zijn dat de herinnering en de betaling elkaar hebben gekruist. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen. Als het al langer geleden is, kijk dan in uw bankgegevens wanneer u heeft betaald. Stuurt u ons een kopie van het betaalbewijs. Wij zoeken voor u uit hoe het kan dat de betaling niet is verwerkt.

Kan ik minder huur betalen tot de huurtoeslag is geregeld?

Nee, dat is niet mogelijk. U ontvangt de huurtoeslag op uw eigen rekening, dit kunnen wij niet voor u verrekenen. Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken.

Op hoeveel huurtoeslag kan ik ongeveer rekenen ?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. De eerste maandelijkse betaling ontvangt u gemiddeld acht weken na ontvangst van uw aanvraag.

Wilt u huurstoeslag aanvragen of een proefberekening maken? Gaat u dan naar de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis de Belastingtelefoon bellen op nummer 0800 - 0543. Zorgt u ervoor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.Ik heb een aanmaning gekregen maar de Sociale Dienst van de gemeente/ mijn gezagvoerder betaalt altijd de huur voor mij. Kan ik hem weggooien?

Nee, u blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Zorg ervoor dat degene die de huur voor u betaalt, de achterstand binnen de gestelde termijn aan ons overmaakt.

Kan ik een (nieuwe) huurspecificatie opvragen?

Ja, dat kan. Middels het aanvraagformulier huurspecificatie kunt u deze aanvragen. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk de huurspecificatie toe.

Mag ik mijn huur ook aan het einde van de lopende maand betalen?

Wij vragen u de huur voor de eerste van de maand betalen. Dit spraken we ook af in uw huurovereenkomst. Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan of een betalingsregeling mogelijk is. 

Mogen jullie informatie over mijn huurovereenkomst aan anderen geven?

Wij mogen dit alleen doen als u zelf toestemming geeft. Deze toestemming geeft u ons door het invullen en ondertekenen van het 'machtigingsformulier informatieverstrekking gegevens huurder'. Dit machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Geeft u wijzigingen in mijn persoonlijke situatie door aan de Belastingdienst?

Nee, dat doen wij niet voor u. Wijzigingen in gezinssamenstelling/inkomen geeft u zelf door aan de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD en burgerservicenummer nodig. U kunt uw wijziging ook telefonisch doorgeven aan de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. Zorgt u ervoor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Hoe weet Omnia Wonen wat mijn inkomen is?

Wij hebben van al onze sociale huurwoningen van de Belastingdienst doorgekregen of het huishoudinkomen hoger of lager is dan € 42.436.       

We krijgen dus geen exacte inkomensgegevens van de Belastingdienst, uitsluitend in welke inkomenscategorie een huishouden valt. Van de huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met een bewoner met de AOW-gerechtigde leeftijd, krijgen we alleen de melding dat ze in de uitzonderingsgroep vallen en hierdoor geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogen krijgen.

Heeft u inwonende kinderen, die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren, dan telt voor die jongeren het inkomen over 2017 tot € 20.108 per persoon niet mee. De Belastingdienst heeft hier al rekening gehouden. 

Ik heb een bezwaar huurverhoging ingediend. Moet ik al wel de nieuwe huur betalen?

Heeft u uw huurbezwaar voor 1 juli ingediend? Geeft u dan bij ons aan dat u de huurverhoging niet wilt betalen tot de uitspraak van de Huurcommissie. Houdt u er rekening mee dat het indienen van een verzoek tot uitspraak bij de Huurcommissie € 25,- leges kost. Deze kosten krijgt u terug als de Huurcommissie u gelijk geeft. Krijgt u geen gelijk, dan brengen wij de nog niet betaalde huurverhoging alsnog bij u in rekening. 

Het aantal personen op de verklaring van de Belastingdienst klopt niet, wat moet ik doen?

In maart vragen wij de inkomensindicaties op bij de Belastingdienst voor de jaarlijkse huurverhoging. Mogelijk is uw gezinssamenstelling veranderd. Het is verstandig dit bij ons te melden voor 30 juni middels een huurbezwaar. Wij vragen dan een nieuwe verklaring aan bij de Belastingdienst.

Geeft Omnia Wonen mijn huurverhoging door aan de Belastingdienst?

Ontvangt u al huurtoeslag? Dan hoeft u de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli niet aan de Belastingdienst door te geven. Dit doen wij voor u. Van de Belastingdienst ontvangt u een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt. Het is wel belangrijk dat u zelf controleert of de gegevens van de Belastingdienst kloppen.

Gaat het om een tussentijdse huuraanpassing? Bijvoorbeeld door een aangebrachte verandering aan uw woning (geriefverbetering)? Dan moet u dit wel zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Telefonisch kan ook via het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst 0800 - 0543. Houdt uw burgerservicenummer bij de hand.

Krijgen gehandicapten en chronisch zieken ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Nee. Als in een huishouden iemand gehandicapt is of chronisch ziek, dan mag de huurverhoging maximaal 4,1% zijn. Als wij een huurverhoging van meer dan 1,85% hebben gevraagd, kunt u hier bezwaar tegen maken.  Als u bezwaar wilt maken, kunt u gebruik maken van een modelbrief. Deze is te downloaden op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen: 1400 (lokaal tarief).  Belangrijk: stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u of één van uw huisgenoten aan één van deze voorwaarden voldoet en zorg dat het bezwaar uiterlijk 30 juni 2019 bij ons binnen is.

Wilt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

 • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt of een nog geldig CIZ indicatiebesluit.
 • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
 • een zorgindicatie  voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, geadresseerd op het woonadres.
 • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
 • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Uitgangspunt is dat CIZ-indicaties nog geldig zijn op het moment dat u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.

Alleen als u of iemand uit uw huishouden aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u bezwaar maken tegen een huurverhoging van meer dan 4,1%.

Krijg ik bij mijn huurverhoging altijd een verklaring van de Belastingdienst?

Nee. Uitsluitend als de huurverhoging hoger is dan 1,85%. Als bij een huurverhoging van meer dan 4,1% een verklaring van de Belastingdienst ontbreekt, voldoet het voorstel niet aan de vormvereisten. U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde verhoging. Meer informatie over het indienen van een bezwaar en een modelbrief vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen: 1400 (lokaal tarief). Mocht de Huurcommissie uw bezwaar afwijzen, dan betaalt u € 25,- legeskosten.

Als uw huishouden in de laagste inkomenscategorie valt, is uw huurverhoging niet inkomensafhankelijk. U komt dan in aanmerking voor de algemene of basishuurverhoging van (maximaal) 1,85% die Omnia Wonen hanteert.

Mag ik een kopie van de jaarlijkse huurverhoging (huuraanzegging)?

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op dan sturen wij u een kopie toe.

huurverhoging 2019

Ik heb geen brief ontvangen over de huurverhoging, kan ik deze alsnog krijgen?

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op dan sturen wij u een kopie van de brief over uw huurverhoging.

huurverhoging 2019

De verklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat kan ik doen?

In maart vragen wij inkomensindicaties op bij de Belastingdienst voor de jaarlijkse huurverhoging. Mogelijk krijgt u sinds kort AOW. Het is verstandig om voor 30 juni bezwaar tegen de huurverhoging te maken. Wij vragen dan een nieuwe verklaring aan bij de Belastingdienst.

Ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, maar ik ontvang AOW / mijn gezin is met vier personen of meer. Kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken. Bent u AOW’er met een inkomen van meer dan € 42.436 dan hoeft u geen inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019 van meer dan 4,1%  te betalen. AOW’ers en gezinnen met minimaal vier personen krijgen in 2019 maximaal 1,85% procent huurverhoging. Als u bezwaar tegen de huurverhoging wilt maken, doet u dit dan schriftelijk. Het bezwaar moet  uiterlijk 30 juni 2019 bij ons binnen zijn.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als mijn huishoudinkomen in 2019 lager is dan in 2018?

Nee, dat kan pas als het huishoudinkomen over 2019 definitief vast staat. Een huurbezwaar heeft geen zin, omdat de Huurcommissie kijkt naar de inkomensverklaring van de Belastingdienst en niet naar uw loonstroken van 2019. Uw inkomensverklaring over 2019 is pas vanaf juni 2020 op te vragen.

Wanneer uw huishoudinkomen over 2019 minder is dan € 42.436 dan kunt u een verzoek tot huurverlaging doen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de Huurcommissie. Wij zullen u, naar aanleiding van uw verzoek, vragen om bewijsstukken aan te leveren. Het verzoek moet uiterlijk 30 juni 2019 bij ons binnen zijn, zodat we een eventuele huurverlaging vanaf 1 juli 2019 kunnen doorvoeren. Ontvangen wij uw verzoek tot huurverlaging na 1 juli, dan gaat een eventuele huurverlaging 2 volledige maanden na ontvangst in.

Ook kunt u op basis van een geschat inkomen 2019 (laten) uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor een proefberekening of het aanvragen van huurtoeslag kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het (geschatte) inkomen en vermogen van u en uw huisgenoten en van de hoogte van de huurprijs. Bij een huur hoger dan € 720,42  heeft u geen recht op huurtoeslag. Is uw (geschatte) inkomen onder de inkomensgrens van de huurtoeslag gedaald en uw huur is vanaf 1 juli 2019 hoger dan € 720,42? Neem dan even contact met ons op via info@omniawonen.nl. Wij bekijken dan of we tot een passende oplossing kunnen komen. Had u voor de huurverhoging overigens al recht op huurtoeslag dan behoudt u dit recht, ook als de huurprijs boven de € 720,42  is uitgekomen.

Mag ik de betalingsregeling op een andere wijze betalen dan de huur?

U zorgt zelf voor de tijdige betaling van de betalingsregeling. De maandhuur kan per automatisch incasso of per AcceptEmail betaald worden. 

Is mijn huur ontvangen?

Op 'Mijn Omnia Wonen' vindt u alle informatie over uw huurbetalingen. Kijkt hiervoor onder 'Mijn financiën'. Heeft u (nog) geen account voor 'Mijn Omnia Wonen', dan kunt u deze opvragen met het contactformulier.

Heeft u geen toegang tot 'Mijn Omnia Wonen', of wilt u hier (nog) geen gebruik van maken, neemt u dan contact met ons op. Dan kijken wij het voor u na. 

Mag ik mijn huur contant betalen?

Uit veiligheidsoverwegingen nemen wij geen contante betalingen aan. U kunt de huur betalen middels automatische overschrijving of via Mijn Omnia Wonen.

Ik wil (de huur) betalen met een acceptgirokaart. Kan dat?

Het is niet mogelijk om met een acceptgirokaart te betalen. Er zijn wel diverse alternatieven:

 • U kunt een machtigingsformulier automatische incasso afgeven. De huur schrijven wij dan de eerste van de maand af.
 • U kunt de huur betalen via 'Mijn Omnia Wonen'.
 • U kunt kiezen voor AcceptEmail. U ontvangt dan rond de 25e van iedere maand een mailbericht met een betalingsverzoek voor het betalen van de huur. Hierin vindt u een link waarmee u wordt doorgestuurd naar iDEAL voor de betaling. 
 • U kunt de huur betalen via internetbankieren.

Voor meer informatie over bankieren zonder internet verwijzen wij naar de site van de consumentenbond. 

Wat kan ik doen als vanuit de AcceptEmail het doorklikken op de betaalbutton niet werkt?

U kunt het mailbericht sluiten en opnieuw openen. Vervolgens ook weer opnieuw op de betaalbutton klikken. Als dat niet werkt, kunt u proberen de mail te openen op een ander toestel (mobiel/tablet/PC).

Hoe herkent u een veilig betaalverzoek van Omnia Wonen?

 • Het logo van Omnia Wonen is duidelijk zichtbaar bovenaan de e-mail en de mail bevat informatie die alleen bekend is bij Omnia Wonen en bij u als huurder. Bijvoorbeeld uw Omnia Wonen contractnummer.
 • De mail bevat een betaalknop die rechtstreeks doorlinkt naar het iDEAL betaalverzoek. De mail bevat GEEN bijlage.
 • De e-mail die Omnia Wonen verstuurd wordt automatisch keurig weergegeven op uw PC, tablet of Mobiel.
 • Vanuit het betaalverzoek komt u op een beveiligde landingspagina van viamijnbank.net. Hier herkent u de layout van de e-mail header van OmniaWonen. Op deze viamijnbank betaalpagina kiest u uw bank en daarna komt u direct op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDEAL. Check ook de URL van uw bank.
 • De landingspagina is altijd https://viamijnbank.net (controleer de ‘s’ in ‘https’), controleer ook of het slotje ervoor staat.

33 meer vragen tonen