Mijn huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Bij het huren van een woning komt heel wat kijken. Voordat u de sleutels van uw woning ontvangt sluiten wij met u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staat het adres, een omschrijving van de woning, de huurprijs, uw naam en de datum waarop de huur ingaat. Ook ontvangt u bij het tekenen van de huurovereenkomst de bijbehorende algemene huurvoorwaarden.

Veel gevraagd over Mijn huurovereenkomst

Welke bijkomende verplichtingen gelden er voor huurders van meergezinswoningen?

Artikel 1 Geluiddemping
U voorziet de woning van behoorlijke meubilering en stoffering, waaronder vloerbedekking, zodat sprake is van voldoende geluiddemping.

Artikel 2 Gemeenschappelijke ruimten 
Tenzij anders is of wordt bepaald, gelden met betrekking tot gemeenschappelijke ruimten de volgende bepalingen:
- u bent verplicht (in onderling overleg) gemeenschappelijke stoepen, portieken, trappen, galerijen, portalen, toegangen tot de bergplaatsen en hetgeen daartoe behoort schoon te houden;
- u bent verplicht te zorgen dat de toegangsdeuren tot het gebouw na gebruik worden gesloten.

Artikel 3 Gemeenschappelijke tuin
Tenzij anders is of wordt bepaald, geldt met betrekking tot gemeenschappelijke tuinen, behorend tot het gehuurde, dat u zorg draagt voor het onderhoud.

Artikel 4 Gemeenschappelijke parkeerplaats op terrein van de woningstichting
Het is niet toegestaan caravans, aanhangwagens e.d. langer  dan 2 x 24 uur op gemeenschappelijke parkeerplaatsen op het terrein van Omnia Wonen te laten staan.

Artikel 5 Verboden
Het is niet toegestaan:
- bij centrale blokverwarming deze te ontluchten of te repareren;
- vuilnisemmers en –zakken, rijwielen, (brom)fietsen, kinderwagens en alles wat de vrije doorgang belemmert in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. Galerijen, nooduitgangen, brandtrappen en andere vluchtwegen dienen altijd een volledig vrije doorloop te hebben.

Wat is het verschil tussen hoofdhuurder en medehuurder?

De hoofdhuurder staat op het huurcontract, maar de medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. U bent samen aansprakelijk voor eventuele huurschuld. En u deelt de verantwoordelijkheid voor aangebrachte veranderingen of schade aan de woning. En wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan kan dat alleen als u beide toestemming geeft en daarvoor tekent.

Hoe vraag ik een verhuurdersverklaring aan?

Als u een andere woning gaat huren, vraagt uw nieuwe verhuurder u waarschijnlijk om een verhuurdersverklaring. Met een verhuurdersverklaring geven wij als verhuurder een verklaring van uw woon- en betaalgedrag af over de afgelopen jaren dat u bij ons huurde. 

Hier vraagt u de verhuurdersverklaring aan.

Ik woon samen. Kan mijn partner medehuurder worden?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u niets te doen. Uw partner is van rechtswege medehuurder, maar moet wel ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning bij de gemeente. 

Als u samenwoont kan uw partner/ huisgenoot medehuurder worden. Voor het aanvragen van medehuurderschap stellen wij de volgende voorwaarden:
- U bent 18 jaar of ouder;
- U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Als u een buitenlands paspoort heeft, dan bent u ook in het  bezit van een geldige verblijfsvergunning;
- U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de betreffende woning;
- U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder;
- Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden;
- U kunt financiële verplichtingen nakomen.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:
- Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarop staat vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder;
- Bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van twee jaar geleden mee), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis van u samen.

Hoe lang moet ik een woning huren?

Dat verschilt:

  • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
  • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.
  • Bij vrije sector woningen huurt u de woning minimaal voor zes maanden.
  • Bij nieuwbouw bent u verplicht de woning zes maanden te huren na de sleuteloverdracht. 

Ik kan niet aanwezig zijn bij de sleuteloverdracht, mag ik iemand anders sturen?

Als nieuwe huurder is het belangrijk dat u zelf bij de sleuteloverdracht aanwezig bent. U tekent ook de huurovereenkomst. Als u zelf met geen mogelijkheid bij de sleuteloverdracht aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen. U vraagt een machtiging voor sleuteloverdacht bij ons aan. Wij vragen daarbij om een geldig legitimatiebewijs van degene die u machtigt.

Wanneer betaal ik de eerste huur en krijg ik mijn sleutels?

U krijgt van ons een uitnodiging voor de sleuteloverdracht van uw nieuwe huurwoning. De woonadviseur loopt samen met u de woning door en legt alles aan u uit. De huurovereenkomst tekent u ook op dat moment. De huurovereenkomst gaat in op de datum dat u de sleutels van de woning in ontvangst neemt. Voordat u de sleutels ontvangt, betaalt u de eerste huur. U betaalt de eerste huur vanaf de dag dat u de sleutels heeft tot en met de laatste dag van de maand. 

Neemt u na de twintigste van de maand de sleutels in ontvangst? Dan betaalt u de daarop volgende maand ook. De huur betaalt u altijd vooraf.

Kan ik mijn kind medehuurder maken?

Nee, kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Volgens de wet hebben kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Kinderen verlaten tenslotte op een bepaald moment het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst aanvragen?

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op. Dan sturen wij u een kopie van de huurovereenkomst toe.

Hoe geef ik een wijziging door van mijn persoonsgegevens?

Als u ons per mail of per brief de wijziging door wilt geven, dan passen wij dit aan in ons systeem. Wilt u uw naam wijzigen in verband met een scheiding? Dan hebben wij hiervoor de scheidingspapieren nodig. Bij overlijden hebben wij een akte van overlijden of een rouwkaart nodig om uw gegevens aan te kunnen passen.

Ik ben gehuwd / ga samenwonen / ga scheiden, moet ik dit doorgeven?

Ja dit moet u doorgeven. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de huurovereenkomst.

Gehuwd: Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, wordt uw partner automatisch medehuurder. Dit is wettelijk zo geregeld. Dit houdt in dat u en uw partner dezelfde rechten en plichten hebben ten aanzien van de woning.

Samenwonen: De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Dit houdt in dat hij/zij geen enkele aanspraak op de woning kan maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit doet u schriftelijk, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u twee jaar samen ingeschreven staat op uw adres. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Echtscheiding: Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, blijft u beiden verantwoordelijk voor de woning. In het echtscheidingsvonnis vindt u de beslissing van de rechter. Daarin staat wie gebruik mag blijven maken van de echtelijke woning. Als u een kopie inlevert, voegen wij dit bij de huurovereenkomst en passen we de tenaamstelling aan in ons systeem.

Mag ik onderverhuren?

Als u de woning wilt onderverhuren of aan anderen in gebruik wilt geven, heeft u daarvoor onze  toestemming nodig. Dat geldt ook voor delen van de woning. U vraagt de toestemming schriftelijk aan, waarin u aangeeft:
- Aan wie u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven;
- Welke prijs u daarvoor vraagt;
- Welke periode u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven.

Wij geven u de toestemming voor onderverhuren of in gebruik geven van delen van de woning, als de woning uw hoofdverblijf blijft. We geven geen toestemming als door het onderverhuren of in gebruik geven te veel mensen in de woning wonen, waardoor wij schade kunnen lijden.

In de brochure onderhuur vindt u meer informatie.

Heeft onderhuur gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Voor deze vraag kunt contact opnemen met de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de Belastingdienst ook bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. Zorgt u ervoor dat u dan uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Mogen jullie informatie over mijn huurovereenkomst aan anderen geven?

Wij mogen dit alleen doen als u zelf toestemming geeft. Deze toestemming geeft u ons door het invullen en ondertekenen van het 'machtigingsformulier informatieverstrekking gegevens huurder'. Dit machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

11 meer vragen tonen