Per 14 juni 2023 is Sienke Wolters toegetreden als lid van de raad van commissarissen van Omnia Wonen. Wolters heeft zeer veel ervaring in de corporatiesector. Zij werkte bijna 15 jaar bij Woonstichting Lieven de Key in Amsterdam in verschillende rollen. Onder andere als manager strategie, informatievoorziening en ICT en als organisatieontwikkelaar. Recent is zij gestart bij corporatie Domesta in Emmen als adviseur ter ondersteuning van hun strategietraject. Hiervoor vervulde zij diverse functies bij Woningbouwvereniging EMM in Zandvoort. Wolters is sinds december 2022 tevens vice voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging Maarn.

Sienke Wolters: “De nevenfunctie als RvC-lid bij Omnia Wonen spreekt me aan omdat de organisatie naast de al uitdagende opgave van betaalbaar wonen, beschikbare woningen, kwaliteit van wonen en samen realiseren, nog een extra opgave heeft geformuleerd: namelijk die van concentratie in het werkgebied. Juist deze combinatie vind ik interessant. Het is een complex vraagstuk, waarbij het belangrijk is om alle perspectieven en belangen in beeld te hebben en af te wegen. En zo in samenhang keuzes te maken. De opgave spreekt mij ook aan omdat ik woon in het kerngebied van Omnia Wonen.”

RvC-voorzitter John Koster: “De raad van commissarissen is zeer verheugd met het vinden van een geschikte kandidaat in Sienke Wolters. Met de komst van Wolters verzekert Omnia Wonen zich van een toezichthouder met een zeer stevige volkshuisvestelijke achtergrond. En dat is hard nodig in een tijd waarin wonen, zeker voor kwetsbare groepen, onder druk staat. Naast algemeen lid van de raad van commissarissen neemt Sienke daarom ook zitting in de commissie volkshuisvesting. De RvC bestaat nu uit vijf leden en is hiermee compleet.”

Nieuwe perspectieven passend bij huidige maatschappelijke uitdagingen
De RvC kende het afgelopen jaar nog twee wijzigingen in de bezetting: Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink trad op 1 juni 2022 toe op voordracht van de huurdersorganisatie de SHOW. Zij is dus tevens huurderscommissaris. Als directeur Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft Hövell tot Westerflier-Wolberink een sociaal maatschappelijke achtergrond. En veel kennis van en een groot netwerk in het sociale domein. Een werkveld waarmee ook corporaties steeds meer te maken krijgen. Ook is zij thans de voorzitter van de Commissie Aanbeveling en Beroep van de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). En is zij vanaf mei 2023 RvC-lid van woningcorporatie Ons Huis in Enschede. Van 2014 tot 2021 was Hövell tot Westerflier-Wolberink in diverse functies actief binnen de RvC van de Woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. De link met de corporatiewereld is ook ruimschoots aanwezig.

Tenslotte startte John Koster als nieuwe voorzitter per 1 januari 2023. Koster is al sinds april 2021 lid van de RvC van Omnia Wonen en ‘gepokt en gemazeld’ in de rol van toezichthouder. Opgeleid als Rotterdams bedrijfseconoom heeft Koster langs twee wegen carrière gemaakt: als ondernemer in het organisatie-adviesvak in de private en publieke sector, en als onderzoeker/hoogleraar in de wetenschap. Op dit moment is hij werkzaam als senior partner van Holland Consulting Group in Amsterdam en vervult vele toezichthoudende functies in RvC’s, RvT’s en andere adviesorganen. Meestal als lid van audit- en investeringscommissies gezien zijn bedrijfseconomische achtergrond. Koster voelt zich naar eigen zeggen het meest thuis in het werkveld dat kan worden aangeduid als de bedrijfskundige kant van de publieke sector.

Met de al langer zittende leden Pieter Siebinga (tevens vicevoorzitter) en Wim Weide is de RvC weer op volle sterkte.

V.l.n.r. Pieter Siebinga, Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink, John Koster, Sienke Wolters en Wim Weide

Terug naar overzicht