Harderwijk – 8 december 2021

Vandaag tekenden gemeente, woningcorporaties Omnia Wonen, UWOON en hun huurdersorganisaties een raamovereenkomst (RO) over het toekomstig woningaanbod in Harderwijk. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Tevreden gezichten bij de ondertekening van de raamovereenkomst

1.000 sociale huurwoningen erbij tot 2030
Jantine Clasie, manager Wonen & Vastgoed: “Deze overeenkomst geeft ons richting en duidelijkheid ten aanzien van gezamenlijke ambities over de woningmarkt in de gemeente Harderwijk. En die ambities zijn stevig. Zo committeren we ons samen met UWOON aan het toevoegen van 1.000 sociale huurwoningen tot 2030. Dat is geen eenvoudige opgave, we kunnen dit dan ook alleen maar realiseren door ons hier samen – gemeente, corporaties en huurdersorganisaties – voor in te zetten. En afspraken over te maken.

Zo krijgen de corporaties voorrang bij het bouwen van sociale huurwoningen ten opzichte van commerciële marktpartijen. De gemeente brengt ons hiervoor in positie. Ook is in de overeenkomst afgesproken dat corporaties en huurdersorganisaties in een vroeg stadium aan tafel zitten bij beleidsvorming. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een ruimtelijke visie. Wij zijn hierin gesprekspartners en kunnen input leveren.

Tevens zijn wij erg blij dat de gemeente een regierol gaat vervullen ten aanzien van het thema ‘leefbaarheid in de wijk’. Wij merken dat er steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen komen wonen. Denk aan mensen met een zorgachtergrond of statushouders uit een ander land, met een andere cultuur en gebruiken. Ook voor deze mensen zijn wij er als woningcorporatie, maar dit brengt soms uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we er samen met onze huurders en andere betrokken partijen voor dat mensen ‘gewoon’ prettig samenleven, ongeacht hun achtergrond of bijzondere woonvraag? Met respect voor elkaar? En dat er geen mensen tussen wal en schip raken? Dit zijn terugkerende vragen waarover we regelmatig echt ons hoofd breken. De positie die de gemeente hierin gaat innemen, kan ons en vooral onze huurders hierin verder op weg helpen.

Vanzelfsprekend is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen een blijvend aandachtspunt. Net als duurzaamheid. Gelukkig staat op dat gebied het bezit van Omnia Wonen er goed bij. Eind 2020 had 97% van onze woningen in Harderwijk een groen energielabel (A,B of C). Dat is toch een fijn gegeven met het oog op de huidige hoge energieprijzen.”

Woonvisie 2018-2027 van gemeente Harderwijk vormt basis voor samenwerking
De corporaties brengen op basis van deze woonvisie en hun eigen visie een bod uit voor een periode van 4 jaar. Voor de looptijd van deze raamovereenkomst ligt de hoogste prioriteit bij het thema beschikbaarheid. Het woningbehoefteonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd laat zien dat Harderwijk een grote opgave heeft in het bieden van voldoende beschikbare woningen in het betaalbare segment. Eerste prioriteit is daarom het realiseren van voldoende betaalbaar woningaanbod en het eerlijk verdelen van de schaarste tussen de verschillende doelgroepen. Naast het thema beschikbaarheid heeft het betaalbaar houden van wonen in Harderwijk en het leefbaar houden van complexen, buurten en wijken grote aandacht. De partijen bespreken jaarlijks de stand van zaken met elkaar. De afspraken zijn een resultaat van een goede en gewaardeerde samenwerking tussen gemeente Harderwijk, de corporaties UWOON en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties.

De corporaties willen flink toevoegen aan de sociale woningvoorraad
Er wordt samengewerkt om huurders en toekomstige huurders zo veel mogelijk passende woningen te kunnen aanbieden. Dat kan door het versnellen van nieuwbouw en ook door het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Zolang er nog schaarste is bij sociale huurwoningen, is het ook belangrijk om scheefwonen te voorkomen en die schaarste eerlijk te verdelen. Daarbij zien de betrokkenen de meerwaarde van een hechte samenwerkingsrelatie voor toekomstige woningbouw in de gemeente.

Lees hier de inhoud in het kort:

Terug naar overzicht