De bereikbaarheid van een thuis voor mensen die kwetsbaar zijn en ons écht nodig hebben – vanwege hun inkomen of bijzondere woonvraag vanuit zorg of begeleiding – is onze hoofdopdracht. Deze volkshuisvestelijke doelstelling staat centraal in ons denken en in ons doen, nu en in de toekomst. De volgende pijlers zijn belangrijk bij de invulling van onze koers, zie ook het Ondernemingsplan 2019 – 2022:

1. Betaalbaarheid – focus op betaalbare woonlasten
We vinden het belangrijk dat mensen bij ons een woning huren die ze daadwerkelijk kunnen betalen. Daarom richten wij ons op betaalbare woonlasten. Zo hanteren wij relatief lage (streef) huren. En wij kijken kritisch naar de prijs-kwaliteit verhouding van onze woningen.
Verduurzaming en het woongedrag van huurders zijn ook belangrijke aspecten om woningen betaalbaar te houden. En vanzelfsprekend is goed contact met partners die mede bepalend zijn voor de omvang van de woonlasten tevens van groot belang. Op al deze terreinen zoekt Omnia Wonen de samenwerking op basis van wederkerigheid en het delen van kennis. Tenslotte betekent betaalbaarheid ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en samen met de bewoners en betrokken partijen schulden voorkomen of zo snel mogelijk oplossen.

2. Beschikbaarheid – verscheidenheid in ons woningaanbod
Wij voegen woningen toe in de gemeenten waar wij al actief zijn en afspraken hebben. De focus ligt hierbij op de gemeenten waar de woningnood het hoogst is. Omnia Wonen blijft daarom aandacht vragen voor de noodzaak van het vrijkomen van bouwlocaties. Ook het verwerven van bestaande bouw is een manier om ons doel te bereiken.
Wij willen het verschil maken door verscheidenheid in ons woningaanbod te realiseren, passend bij de tijd en de behoeften die er zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van tijdelijke woningen in krimpregio’s. Daarnaast zorgt verscheidenheid in woningen voor verscheidenheid in bewoners. Wij zetten in op inclusieve buurten en straten waar iedereen mee kan doen. Hierbij richten wij ons op onze primaire doelgroep, en laten ruimte aan andere partijen om voor overige doelgroepen in de wijk te bouwen. Zo komen we samen tot een draagkrachtige buurt met (gezondheids)-voorzieningen, ontmoetingscentra en plekken waar wonen, welzijn en zorg samenkomen. Een inclusieve samenleving dus! Scheiden van wonen en zorg blijft hierbij voor ons het uitgangspunt.

3. Kwaliteit inclusief duurzaamheid
Doelmatigheid staat bij Omnia Wonen voorop, omdat wij op deze wijze de grootste volkshuisvestelijke bijdrage kunnen leveren. Vanuit dit perspectief kijken wij naar duurzaamheid; wij richten ons alleen op duurzame maatregelen die bij dragen aan beheersing of zelfs verlaging van de woonlasten. Wij volgen duurzame ontwikkelingen, toetsen het rendement hiervan, zetten in op bewezen technieken en maken deze ons stapsgewijs eigen. Kwaliteit gaat voor ons verder dan de kwaliteit van de woning. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van de omgeving en het daadwerkelijk samen leven. En hebben daarom aandacht voor mens en buurt; wij kennen onze huurders en zij kennen ons. We kennen onze straten en het DNA van onze wijken.

4. Samen realiseren: onze organisatie
Omnia Wonen is een netwerkorganisatie die zich kenmerkt door korte lijnen en flexibiliteit. We zijn thuis in stad en dorp en werken regionaal met lokale verankering. In onze woningmarktregio’s zijn we volkshuisvestelijk actief. Buiten onze woningmarktregio’s dragen we zorg voor goed beheer.
Wij blijven zoeken naar passende vormen van huurdersparticipatie, om zo de leefwereld van de huurder binnen te halen en een stem te geven bij (nieuwbouw)woonconcepten en in ons beleid. De Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) is op centraal niveau onze gesprekspartner. Co-creatie en samenwerking, met en tussen bewoners, met ketenpartners en andere stakeholders, op basis van wederkerigheid, daar gaan wij voor.