Jaarberichten

Wij brengen ieder jaar, naast ons officiële jaarverslag, een populair jaarverslag uit.

2017

2017 was een intensief jaar voor Omnia Wonen. Zowel intern als extern hebben we stevig slag moeten leveren om onze plannen te realiseren. Desondanks hebben we in het verslagjaar voortgang geboekt op belangrijke thema’s. Zo hebben we de vorming van de woningmarktregio een plek gegeven in ons beleid en handelen. We hebben tot vreugde van onze huurders én medewerkers de voorbereiding getroffen voor een grote verbeterslag in het bestaande bezit, die in de jaren 2018 tot en met 2020 wordt uitgevoerd. De verwachte waardevermeerdering van ons bezit leidt er toe dat wij de komende jaren eerder dan initieel geprognotiseerd belasting zullen moeten terugbetalen welke in eerdere jaren is ontvangen. Dit heeft een direct effect op onze operationele kasstroom. De uitdaging om binnen de financiële kaders onze woningen betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, neemt daarmee toe.

Onze prestaties in de dagelijkse praktijk van verhuur en de toepassing daarin van de nieuwe wettelijke kaders is ronduit succesvol. In een aantal gemeenten zijn we erin geslaagd prestatieafspraken te maken vanuit een raamovereenkomst. Dit draagt bij aan het terugdringen van onnodige bureaucratie die ons buitensporig veel tijd kost. Ook is de opschaling naar een grotere bouwproductie in de praktijk weerbarstig. Hier hebben we gemerkt dat we nog moeten groeien in onze rol. Daarnaast krijgen we steeds meer last van de stijgende bouwkosten en baart de overspannen markt ons zorgen.

Het “piepen en kraken” van 2017 heeft ons ook het nodige gebracht. Zo hebben we veel nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. Samen met de jarenlange expertise van de rest van de organisatie vormen zij een mooie mix van talent en kennis. De basis om verdere stappen te zetten naar een organisatie die beter aansluit en inspeelt op de (toekomstige) ontwikkelingen in de maatschappij is daarmee gelegd. En ondanks de forse reorganisatie is het ons goed gelukt om de blik gericht te houden op de mensen waarvoor we het uiteindelijk doen. Onze organisatie mag nu ook de rust krijgen zich te settelen in de koers die is uitgezet. Ik zie ernaar uit om in 2018 gezamenlijk de eerste oogsten van onze noeste arbeid binnen te halen en dank een ieder voor de toewijding in het verslagjaar.

Ik wil iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan fijn en betaalbaar wonen.

Monique Govers,
directeur-bestuurder

2017
Populair Jaarverslag 2017- Officieel Bestuursverslag 2017

- - -
Wij brengen ieder jaar, naast ons officiële bestuursverslag (voor 2016 jaarverslag), een populair jaarverslag uit.

2016
Populair Jaarverslag 2016 - Officieel Bestuursverslag 2016

2015
Populair Jaarverslag 2015 - Officieel Jaarverslag 2015

2014
Populair Jaarverslag 2014 - Officieel Jaarverslag 2014

2013
Populair Jaarverslag 2013 - Officieel Jaarverslag 2013

2012
Officieel Jaarverslag 2012