Woningtoewijzen; een complex vraagstuk

Huisvestingswet, huisvestingsverordening en prestatieafspraken

Aan de hand van onderstaand artikel geven wij graag wat opheldering over de huisvestingswet, huisvestingsverordening en prestatieafspraken. In onderstaand artikel wordt gesproken over een huisvestingsverordening en prestatieafspraken. Ingewikkelde materie zo blijkt altijd weer. Daarom nemen we dit geval in Nunspeet onder de loep om te kijken wat er achter de woorden schuil gaat.

Huisvestingswet
Via de Huisvestingswet kunnen gemeenten sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. Onderliggende gedachte van de Huisvestingswet is de keuzevrijheid van woningzoekenden. Zij moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen. Alleen wegens zwaarwegende redenen mag een gemeente dit grondrecht van vrije vestiging beperken met toewijzingsregels . De Huisvestingswet zegt het zo: toewijzingsregels zijn alleen mogelijk voor ‘zover noodzakelijk en geschikt om de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste te bestrijden’.

Huisvestingsverordening
Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren, moeten zij een huisvestingsverordening vaststellen waarin is geregeld in welke gevallen een huisvestingsvergunning nodig is. Gemeenten kunnen daarover geen convenanten meer sluiten met corporaties. De gemeente is verplicht alle relevante partijen, waaronder woningcorporaties, te betrekken bij het maken van de verordening. Een huisvestingsverordening is op de Noord Veluwe opgesteld in samenwerking met de zogenaamde woonmarktregio. In de verordening staat beschreven hoe in die regio de woonruimte wordt verdeeld onder woningzoekenden. Dus aan welke regels een woningcorporatie zich moet houden bij het toewijzen van vrijgekomen woningen. Of bijvoorbeeld hoe men omgaat met mensen die urgent een woning nodig hebben. De woonmarktregio uit het artikel, de regio Noord Veluwe, behelst meerdere gemeenten en die gemeenten samen bepalen wat er in de verordening komt te staan. Dit is een gezamenlijke inspanning.

Prestatieafspraken
Prestatieafspraken maakt elke gemeente afzonderlijk met de corporatie(s) die werkzaam is/zijn die gemeente en de daarbij behorende huurdersorganisaties. In prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over welke prestaties geleverd gaan worden. Daarbij kunt u denken aan afspraken over hoeveel woningen gebouwd worden of wat de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen moet zijn. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de huisvestingsverordening. Zo zijn in de prestatieafspraken 2018 afspraken gemaakt over het toewijzen van woningen door middel van loting.

De situatie zoals geschetst in het artikel
Het 'voorrang' geven aan een bepaalde groep gaat is niet is niet eenvoudig te regelen. Want hoe leg je vast onder welke voorwaarden je iemand voorrang geeft? Hoe bepaal je wie een redelijk belang heeft om in deze regio te wonen, zonder daarbij in strijd met de Huisvestingswet te handelen? Met andere woorden, het zou een complex geheel worden om een uitzondering te maken voor een deel van de woningzoekenden, zonder andere woningzoekenden onevenredig te benadelen. Daarbij zijn senioren al degenen met de langste inschrijfduur en maken dus de meeste kans op een woning. Ook blijkt uit cijfers dat het overgrote deel van de woningzoekenden al uit de eigen gemeente komt.

 

In onderstaand artikel wordt niet de mening van Omnia Wonen weergegeven. Dit artikel gebruiken wij ter illustratie.

Terug naar vorige pagina