Onze organisatie

Omnia Wonen is een organisatie in ontwikkeling. We werken toe naar een wendbare en zelfbewuste organisatie die de toekomstige complexe uitdagingen aan kan.

Onze directie
Het dagelijks bestuur van Omnia Wonen is in handen van directeur-bestuurder Monique Govers. Het managementteam bestaat per 1 april 2019 uit Roy Viring (manager Finance & ICT) en Jantine Clasie (manager Bemiddeling & Beheer).

RvC
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur.

Visitatie
We willen graag weten wat de buitenwereld van onze prestaties vindt. De visitatie leert ons waar we staan en waar onze verbeterpunten liggen. Onze laatste visitatie was in de zomer van 2016 over de periode 2012 tot en met 2015.

De visitatie heeft aan ons bevestigd: we zijn op juiste weg en we kunnen én willen ons steentje bijdragen aan de nieuwe woningmarktregio. Samen met u kunnen wij onze volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij zien het rapport ook als een uitdaging om de eigen organisatie nog beter aan te passen aan de eisen van de tijd. Dat betekent goed kijken waar en hoe je efficiënter kunt werken. Maar vooral ook als corporatie op zoek blijven naar de beste manier om minderbedeelden en hulpzoekenden te helpen in hun huisvesting.

Het volledige rapport leest u hier.

Aedes Benchmark
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark. De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.

Omnia Wonen heeft op het Huurderoordeel (A) in het geheel gezien een goede score behaald met als uitschieter de beoordeling de afhandeling van reparatieverzoeken. Het onderdeel Bedrijfslasten (B) laat verbetering zien in vergelijking met het voorgaande jaar, mede door doorontwikkeling van registratie en vastlegging van gegevens. Op duurzaamheid (A) hebben we extra ingezet de afgelopen jaren en de daarbij passende resultaten behaald. Het oordeel op het prestatieveld Onderhoud & Verbetering (B) geeft een afspiegeling van het kwalitatief hoogwaardige bezit en de daarmee samenhangende kosten en de kwaliteit die huurders ervaren. Dit gegeven werkt ook gedeeltelijk door in het oordeel over Betaalbaarheid & Beschikbaarheid (C). Waarin de huurprijs gekoppeld wordt aan het type woning en het huishouden waarvoor de woning beschikbaar is. Uit dit beeld komt naar voren dat scheefwonen een issue blijft voor de corporatie, dat het werkgebied met de daarbij samenhangende geografische kenmerken bepalend is voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid en dat de kwalitatief hoogwaardige woningen ook van invloed zijn op de behaalde score.