Waar het echt om gaat

Vanuit onze plaats in de samenleving anno 2016 vinden wij, dat we ons primair moeten inzetten voor mensen die dat echt nodig hebben: zorgen dat zij goed en betaalbaar wonen en kansen hebben om vooruit te komen in het leven. De bereikbaarheid van een thuis voor hen die kwetsbaar zijn is daarbij onze hoofdopdracht. Van de middeninkomens kunnen gezinnen met kinderen óók een beroep op ons doen. De betaalbaarheid van het wonen is voor hen soms nog moeilijker, dan voor  één- en twee persoonshuishoudens met een laag inkomen.

Betaalbaar wonen
Sinds jaar en dag zetten wij ons in om het wonen betaalbaar te laten zijn voor de verschillende huurdersgroepen. Ook voor de toekomst streven wij naar een gematigd woonlastenbeleid. Dit betekent dat wij samen met de bewoners - naast de huur - nog nadrukkelijker willen kijken naar de energetische kwaliteit en veiligheid van de woning. We vinden daarbij dat de sleutel voor betaalbaar wonen zeker ook ligt bij het woongedrag van onze huurders. Wij kunnen en willen in de komende tijd dan ook leren hoe we ook op een niet fysieke wijze een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar wonen.

Ons woningaanbod
Wij zorgen voor verscheidenheid in ons woningaanbod, omdat er een grote diversiteit aan huurders bestaat. Wij zetten ons in om goede woningen te bouwen die passen bij de prijs die onze huurders kunnen betalen. Daarbij wil Omnia Wonen zich meer richten op het toevoegen van woningen voor kwetsbare huishoudens. Wij willen nog beter worden in het faciliteren van het wonen voor bijzondere woonvragen. Daarbij denken we aan verschillende doelgroepen: spoedzoekers, zoals natuurlijk  statushouders, mensen met een beperking, maar ook grote gezinnen.

Over volkshuisvestingsbeleid
De nieuwe Woningwet geeft richting aan wat wij te doen hebben. De zeggenschap van bewoners, lokale verankering van corporaties,  het passend huisvesten van mensen met een inkomen tot maximaal de huurtoeslaggrens en professioneler toezicht. De vorming van de woningmarktregio’s – nu nog in volle gang – heeft focus gebracht en daardoor hebben wij ons kerngebied nog verder aangescherpt: de Noord West Veluwe en de gemeente Amersfoort!  Hier willen we groeien.

De enige wijze om slagvaardig en dienstbaar te zijn is om in nauw contact te zijn met ‘de bedoeling’ en de mensen wie het betreft. Wij zullen ons niet laten gijzelen door wetten en regels die het goede beogen, maar het tegenovergestelde bereiken. Omnia Wonen zal in die gevallen van zich laten horen, zoals van een maatschappelijk ondernemer met de kernwaarden bekwaam, alert en verbindend mag worden verwacht.

Namens het gehele team van Omnia Wonen,

Monique Govers,
Directeur bestuurder Omnia Wonen

 

----------------------------

Waar het écht om gaat!
Waar het écht om gaat! Dat is het thema van ons ondernemingsplan voor 2015-2018. In 2016 hebben wij nogmaals kritisch gekeken naar de koers en de bedoeling van ons werk. Hierover leest u meer in ons ondernemingsplan 2015-2018, inclusief 2016 addendum en in De bedoeling van Omnia Wonen.