Wie zijn wij?

De corporaties Omnia Wonen, Woningstichting Putten, Triada, UWOON en Woonpalet
Zeewolde werken samen binnen de regio Noord Veluwe. Zij maken onder andere gebruik van een gezamenlijke klachtenadviescommissie. Alle huurders van deze corporaties kunnen terecht bij de klachtenadviescommissie. Huurders van Omnia Wonen die buiten de Noord Veluwe wonen kunnen ook bij deze commissie terecht.

Wat doen wij?

De klachtenadviescommissie is een onafhankelijke commissie van vijf leden, die klachten behandelt van huurders, ex-huurders en woningzoekenden die van mening zijn dat zij niet goed geholpen zijn door een woningcorporatie. De klachtenadviescommissie brengt onafhankelijke adviezen uit aan het bestuur van de betreffende corporatie over de ingediende klachten, om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van de deelnemende corporaties.

De klachtenadviescommissie neemt klachten in behandeling die eerst de interne procedure bij de corporatie hebben doorlopen. Wanneer het niet is gelukt de klacht via een interne procedure op te lossen, plant de klachtenadviescommissie een hoorzitting, waarin klager en corporatie hun standpunt kunnen toelichten. Nadat alle partijen zijn gehoord brengt de klachtenadviescommissie (bestaande uit drie leden tijdens de hoorzitting) een advies uit aan de directeur-bestuurder van de betrokken corporatie.

Gemiddeld behandelt de klachtenadviescommissie drie tot vijf klachten per jaar. Een klachtbehandeling kost circa een dagdeel per klacht De zittingen vinden plaats op het hoofdkantoor van de betreffende corporatie tijdens kantooruren. De klachtenadviescommissie wordt administratief ondersteund door een extern secretariaat.

Wie zoeken wij?

De commissie is op zoek naar nieuwe leden:

een maatschappelijk betrokken jurist, bij voorkeur met de ambitie en capaciteiten om voorzitter te worden

en

maatschappelijk betrokken leden met kennis van / ervaring met klachtbehandeling

Elk lid van de klachtenadviescommissie is geschikt om de hoofdlijnen van een klacht te beoordelen. Daarnaast beschikt elk lid over specifieke deskundigheid die hij/zij inzet tijdens de hoorzittingen en vergaderingen. Van de commissieleden wordt verder verwacht dat zij zich onafhankelijk op kunnen stellen, kunnen omgaan met conflictsituaties en flexibel beschikbaar zijn.

Tot slot wordt van de leden van de klachtenadviescommissie verwacht dat zij de doelstelling en werkwijze van de commissie, zoals is omschreven in het reglement en de Governancecode Woningcorporaties, onderschrijven.

Voor bovengenoemde functies vragen we daarnaast van u:

 • Maatschappelijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid;
 • Beschikken over voldoende vaardigheden en tact om tijdens de hoorzitting samen met de andere leden invulling te geven aan de behandeling van de klacht;
 • Kennis van/ervaring met volkshuisvestelijke vraagstukken (wenselijk voor tenminste één van beide profielen);
 • Bij voorkeur binding met het woongebied van de corporaties;
 • Bereidheid en voldoende tijd om overdag hoorzittingen en het halfjaarlijks overleg bij te wonen en om zittingen c.q. vergaderingen voor te bereiden;
 • Bereidheid om na de hoorzitting het concept advies te lezen en van feedback te voorzien (per e-mail);
 • Bereidheid tot (bij)scholing;
 • Goed kunnen samenwerken en communiceren;
 • Het voorkomen van (de schijn van) onverenigbare belangen in posities of relaties.

Voor de functie van voorzitter is daarnaast van belang:

 • Vergaderingen en hoorzittingen voorzitten en leiden;
 • Bij voorkeur ervaring met de behandeling van klachten/geschillen;
 • Besluitvaardig;
 • In staat om het concept advies als eerste te beoordelen

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature u aanspreekt en u zich in één van beide profielen herkent, horen wij graag van u. Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u versturen via e-mail: secretariaat@klachtenadviescommissie.org, t.a.v. van de klachtenadviescommissie. De inzendingstermijn voor deze vacature sluit op 15 oktober 2022.

Elk lid van de klachtenadviescommissie ontvangt een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting (€ 52,62) en een jaarlijkse vergoeding van € 283,15.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 november in Harderwijk.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de klachtenadviescommissie: secretariaat@klachtenadviescommissie.org

Terug naar overzicht