In het Reglement participatie bewonerscommissies is vastgelegd aan welke voorwaarden een bewonerscommissie moet voldoen. Maar ook de informatie uitwisseling, overleg en adviesrecht tussen Omnia Wonen en bewonerscommissies op complex-niveau zijn in het reglement geregeld.