In het Reglement participatie bewonerscommissies is vastgelegd aan welke voorwaarden een bewonerscommissie moet voldoen. Maar ook de informatieuitwisseling, overleg en adviesrecht tussen Omnia Wonen en bewonerscommissies op complexniveau zijn in het reglement geregeld.