De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur. Er is een profielschets opgesteld voor leden van de RVC van Omnia Wonen.

De RvC heeft een Benoeming- en Remuneratiecommissie, een commissie Volkshuisvesting en een Auditcommissie benoemd. De commissies assisteren en adviseren de RvC bij haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op Omnia Wonen volgens de Governancecode voor woningcorporaties en de Aedescode.

Bekijk hier de documenten

Leden
Per 14 juni 2023 is Sienke Wolters toegetreden als lid van de raad van commissarissen van Omnia Wonen. De RvC bestaat met voorzitter Pieter Siebinga, Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink en Wim Weide erbij in totaal uit vier leden en is hiermee compleet.

Rooster van aftreden (v.l.n.r.)
De heer P. Siebinga~*, voorzitter
9 juli 2025

De heer W. Weide*, lid
31 december 2025

Mevrouw L.M.G. van Hövell tot Westerflier-Wolberink~, lid
23 juni 2026    

Mevrouw S.G. Wolters, lid
14 juni 2027                                            

 * Laatste zittingsperiode    
~ Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie S.H.O.W.

Indeling in commissies:

Auditcommissie
De heer W. Weidevoorzitter
Mevrouw S.G. Wolterslid
Volkshuisvestingscommissie
Mevrouw S.G. Woltersvoorzitter
De heer W. Weidelid
Selectie- en remuneratiecommissie
Mevrouw L.M.G. van tot Westerflier-Wolberinkvoorzitter
De heer P. Siebengalid

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen leest u in ons jaarverslag.