De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur. Er is een profielschets opgesteld voor leden van de RVC van Omnia Wonen.

De RvC heeft een Benoeming- en Remuneratiecommissie, een commissie Volkshuisvesting en een Auditcommissie benoemd. De commissies assisteren en adviseren de RvC bij haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op Omnia Wonen volgens de Governancecode voor woningcorporaties en de Aedescode.

Bekijk hier de documenten

Rooster van aftreden per 1 januari 2020

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper*, voorzitter
31 december 2022

De heer M.P. Celie*~, lid
31 december 2021

De heer P. Siebinga~, lid
9 juli 2021

De heer W. Weide, lid
31 december 2021

Mevrouw M.H.W.H. van Wegberg*~, lid
5 april 2022

 * Laatste zittingsperiode    
~ Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie S.H.O.W.

Indeling in commissies in 2020:

Auditcommissie
De heer M.P. Celievoorzitter
De heer P. Siebingalid
Volkshuisvestingscommissie
De heer W. Weidevoorzitter
Benoemings- en remuneratiecommissie
Mevrouw A. van Vliet-Kuiperlid

Mevrouw M.H.W.H. van Wegberg oriënteert zich het eerste half jaar op haar taak als huurderscommissaris.

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen leest u in ons jaarverslag.