Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U kunt contact opnemen met uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

De website Regelhulp van de Rijksoverheid is een wegwijzer voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Woont u in Woudenberg?
Kijkt u dan op de website van De Kleine Schans.

Veel gemeenten vergoeden de aanleg van een stalling met oplaadpunt voor een scootmobiel in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vergoedt uw gemeente de stalling met oplaadpunt niet? Dan kunt u, in overleg en indien mogelijk, met Omnia Wonen de stalling met een oplaadpunt bepalen. Afhankelijk van de situatie betaalt u zelf de aanleg van het oplaadpunt, de stroomkosten en de huur van de scootmobielplaats.

Heeft u een voorziening in uw woning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO voorzieningen binnen in uw woning. Algemene ruimtes onderhoudt Omnia Wonen.

Huurverlaging 2021

Uw aanvraag tot huurverlaging moet op uiterlijk 30 december 2021 bij ons binnen zijn. Daarbij geldt dan dat u op dat moment uw huishoudgrootte en de laatste zes maanden van uw inkomen aantoont.

De netto huurprijs. Dit is de huurprijs zonder de servicekosten.

Wanneer u een verzoek indient voor een huurverlaging op basis van het inkomen van de laatste 6 maanden en alle benodigde gegevens heeft aangeleverd, moet u binnen 3 weken een huurverlagingsvoorstel van Omnia Wonen krijgen. De ingangsdatum daarvan is uiterlijk de 1e dag van de tweede maand na het voorstel.

De inkomensgegevens over 2019 komen van de Belastingdienst. Als u meent dat die gegevens niet juist zijn, moet u contact opnemen met de Belastingdienst. Ook kunt u controleren of de inschrijving in de BRP bij de gemeente wel correct is.

U heeft als huurder wel de mogelijkheid om op basis van inkomensgegevens 2019 naar de Huurcommissie te gaan, als u meent dat u ten onrechte geen huurverlagingsvoorstel heeft ontvangen vóór 1 april. Als u eerst met inkomensgegevens 2019 bij de woningcorporatie komt, kan de woningcorporatie naar die inkomensgegevens 2019 kijken en inschatten of de Huurcommissie u in het gelijk zal stellen of niet.

Nee, want na het overlijden heeft het huishouden een andere samenstelling. De achterblijvende huurder kan eventueel meteen aantonen dat het huishoudinkomen de voorgaande 6 maanden lager was: het inkomen van de overleden persoon wordt niet meer meegeteld, omdat deze ook niet meer tot het huishouden behoort. Ook kan door het overlijden de lagere aftoppingsgrens van toepassing worden als eerst de hoge aftoppingsgrens gold.

Op het moment van het indienen van het huurverlagingsverzoek moet het kind de leeftijd van 27 jaar nog niet bereikt hebben. De leeftijd geldt op de datum van de aanvraag.

Om te bepalen de inkomenstabel voor AOW-gerechtigden geldt, wordt altijd gekeken of iemand op 1 januari van het kalenderjaar (dus op 1-1-2021) AOW-gerechtigd is.

Wanneer u huurverlaging krijgt, krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.

Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen door aan de belastingdienst. Omnia Wonen geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst.

Als u het niet eens bent met ons voorstel tot éénmalige huurverlaging of u ontvangt niet binnen 3 weken een reactie op uw verzoek tot huurverlaging, dan kunt u naar de huurcommissie gaan. Dit kunt u op het volgende moment doen:

 • Binnen zes weken als u een voorstel ontvangt waarmee u het niet eens bent.
 • Binnen negen weken na het indienen van het verzoek als u geen reactie ontvangt.

Huurders die na 2019 te maken kregen met een inkomensdaling moeten zelf een aanvraag doen voor huurverlaging. Daarbij moet u aantonen dat u ten minste zes maanden een laag inkomen hebt gehad. Het probleem is echter dat de inkomensgrenzen gebaseerd zijn op een jaarinkomen. Om te beoordelen of u in aanmerking komt, kan Omnia Wonen twee dingen doen (die overigens dezelfde uitkomst hebben):

 • Het inkomen van de laatste zes maanden verdubbelen (inclusief eventuele vakantietoeslag en eindejaarsuitkering), en kijken of het dan onder de inkomensgrens zit.
 • De inkomensgrens halveren en kijken of het inkomen van de laatste zes maanden lager is.

Rekenvoorbeeld:
De inkomensgrens voor een alleenstaande tot de AOW-leeftijd is 23.725 euro.

Persoon 1 is alleenstaand, 50 jaar en verdiende in de periode juli 2020 t/m december 2020 11.000 euro.

Persoon 2 is ook alleenstaand en 50 jaar en verdiende in diezelfde periode 12.000 euro.

Persoon 1 komt wel in aanmerking: want, 11.000 * 2 = 22.000 is lager dan 23.725 (en 11.000 is ook lager dan 23.725/2 = 11.862,50), Persoon 2 komt niet in aanmerking, want 12.000 * 2 = 24.000 is hoger dan 23.725 (en 12.000 is ook lager dan 23.725/2 = 11.862.50).

Bij passend toewijzen is het formeel zo dat het inkomen van thuiswonende kinderen niet meetelt, maar daar is geen leeftijd aan verbonden. Bij een persoon van 60 jaar die als hoofdhuurder een woning huurt samen met een kind van 30 jaar, telt het inkomen van het 30-jarige kind ook niet mee. Andersom geldt het niet. Als de 30-jarige de hoofdhuurder is, telt het inkomen van de 60-jarige ouder wél mee. Bij de eenmalige huurverlaging is de leeftijd van thuiswonende kinderen wel van belang en telt het inkomen van thuiswonende kinderen vanaf 27 jaar wel mee.

Ja, dat is toegestaan. Maar dan kan bij sommige huurders mogelijk weer het recht ontstaan op huurverlaging, als zij eerder in aanmerking kwamen voor huurverlaging. De huur stijgt immers boven de aftoppingsgrens, en vanaf dat moment kunt u weer een aanvraag doen.

Dat moet aan de hand van een zelf ondertekende verklaring waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven, met de geboortedata van alle bewoners. U hoeft geen uittreksel van de bevolkingsregister (BRP) op te vragen omdat u hier zelf kosten voor moet maken.

Vereniging van Eigenaren

U betaalt aan de Vereniging van Eigenaren voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Een deel van dit geld reserveert de VvE voor grote onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld schilderwerk of onderhoud aan het dak. Ook betaalt de VvE met uw bijdrage de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden, verwarmen en verlichten van de gemeenschappelijke ruimten.

De hoogte van de VvE-bijdrage en de begroting stellen alle leden ieder jaar samen vast in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur van de VvE is verplicht één keer per jaar al haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In dit bestuur zitten bewoners (eigenaren) van uw woongebouw. De leden zijn alle eigenaren in het woongebouw. 

In deze vergadering maken de leden afspraken voor het nieuwe jaar. Denkt u aan de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage, de begroting en de uitvoering van onderhoud. Ook andere zaken die spelen kunnen de leden inbrengen tijdens de ALV.

Is er huur en koop in uw woongebouw? Dan is Omnia Wonen namens de huurders bij deze vergadering aanwezig. 

Reglementen en codes

Wij accepteren geen gedrag wat persoonlijk de medewerkers raakt, zoals intimidatie, persoonlijke kwetsende taal en agressieve uitingen. Voorbeelden hiervan zijn hieronder genoemd.

Wat verstaan wij onder agressief gedrag?

 • Verbaal geweld (beledigen, discriminerende opmerkingen maken, vernederen, uitschelden, schreeuwen en treiteren);
 • Dreigen met geweld ‘ ik zal jou, ik zal jullie,  je gezin..’.’ Ik kom je nog wel tegen, mijn tijd komt nog’);
 • Fysiek geweld (slaan, schoppen, knijpen, vastpakken, steken, spuwen, gericht gooien van voorwerkpen);
 • Intimidatie (seksuele intimidatie, tonen van wapens);
 • Vernieling (bezittingen, kantoorinventaris e.d.);
 • Weigering het gebouw te verlaten.

Wat doen wij bij agressief gedrag?
De veiligheid van ons personeel en uw veiligheid staat bij ons voorop. Daarom grijpen wij in als grenzen overschreven worden. Als u door een medewerker van Omnia Wonen verzocht wordt het pand te verlaten, dient u hier gehoor aan te geven. Ook kunnen wij de politie inschakelen en aangifte doen.

Verdere regels in onze vestigingen
Het is in openbare gebouwen niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken. Dit geldt ook voor onze vestigingen waar onze medewerkers hun werk doen. Wanneer klanten roken of onder invloed van drank en/of drugs zijn, zullen onze medewerkers een gesprek met die persoon weigeren en hem of haar verzoeken ons pand te verlaten.

Download hier de huisregels in PDF.

Nieuwbouw

Bij het tekenen van uw huurovereenkomst, tekende u ook voor monitoring van uw woning.

Monitoring betekent dat we controleren of de installaties goed werken. We houden bijvoorbeeld in de gaten of u voldoende warm tapwater heeft en of het comfortabel warm wordt in uw woning. We controleren ook of de zonnepanelen voldoende energie opwekken. De monitoring doen we op afstand.

 • We kijken of de woning en installaties de afgesproken energie leveren. Daarvoor volgen we hoe de installaties functioneren en of er afwijkingen zijn in het energieverbruik. Als er een grote afwijking is, vinden we de reden sneller en beter en kunnen we het oplossen.
 • We zien hoe de woning en installaties reageren op het gebruik van de woning.
 • Met de standen kunnen we advies geven over energieverbruik, het energiebewustzijn en het gebruik van uw woning.
 • De gegevens helpen bij het verbeteren van de dienstverlening. Zo kunnen we de energieprestatiegarantie goed bespreken en verbeteren.

Het is momenteel nog niet mogelijk om uw eigen energieverbruik in te zien. U krijgt eens per jaar een overzicht.

Huurt u een woning in de tweede of derde fase van ‘De Dijkjes’ in Elburg? Dan betaalt u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Dit is een bedrag dat u aan ons betaalt voor de energiezuinige woning.

U woont in een zeer energiezuinige woning. Het huis wekt zelf energie op. Wij hebben hiervoor extra kosten gemaakt, waarvoor wij u een vergoeding vragen. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. U woont daarvoor in een comfortabele en duurzame woning zonder of met nauwelijks stijgende lasten.

De vergoeding kunt u vergelijken met een ‘belbundel’. Voor het afgesproken bedrag (de Energie Prestatie Vergoeding) krijgt u de garantie dat de woning een bepaalde hoeveelheid stroom gebruikt en opwekt.

Om uit te rekenen hoeveel stroom nodig is, wordt uitgegaan van een gezin met twee volwassenen en een kind van 12 jaar. De standaard temperatuur in de woning is gemiddeld 20 graden Celsius.

Wij bepalen de vergoeding op basis van het gebruiksoppervlakte van de woning: € 1,24 per m2 per maand (prijspijl 2019). Dit is volgens de wet en regelgeving. Dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd, samen met uw huurbetaling.

De EPV staat los van de huur. De EPV heeft dus geen invloed op de huurtoeslag.

Corona

Doorgang jaarlijkse huurverhoging
Omnia Wonen heeft voor de komende jaren forse ambities. We gaan verder met het energiezuiniger maken van de bestaande woningen en investeren in nieuwbouw. Ook willen we investeren in de betaalbaarheid van de huur voor onze huurders in het algemeen en voor specifieke doelgroepen. En dan vooral voor diegene die in de knel komen. Ook moet er ruimte zijn om maatwerk te leveren als huurders door een gewijzigde huishoudensamenstelling of inkomensdaling financiële problemen krijgen. Om al deze ambities waar te kunnen maken, is het nodig om deze huurverhoging door te zetten.

Huurverhoging per 1 juli
De huurverhoging gaat in per 1 juli, zoals ieder jaar. U krijgt vóór 1 mei persoonlijk bericht hierover.

Financiële problemen?
Heeft u financiële problemen vanwege de huidige situatie? Of misschien wel door een andere reden? Dan gaan wij graag met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Neem in dit geval contact met ons op, zodat we grotere problemen kunnen voorkomen.

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus treft Omnia Wonen maatregelen. Een overzicht van de maatregelen leest u in dit bericht. Dit bericht kan dagelijks wijzigen.

20 juli 2021

 • U kunt ons kantoor momenteel niet bezoeken.
 • Wij herstellen (spoed)reparaties.
 • Bij een bezichtiging/bezoek/afspraak wordt gevraagd of u klachten hebt. Bij klachten kunnen wij besluiten het bezoek uit te stellen.

Bereikbaarheid
We zijn tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0341 – 278 777. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten. Het kan voorkomen dat wij minder snel de telefoon opnemen. Als uw vraag niet dringend is, kunt u dan het contactformulier gebruiken?

Huur opzeggen
U kunt uw huur opzeggen. Gaat u daarvoor naar het klantportaal Mijn Omnia Wonen of gebruik het huuropzeggingsformulier.

Nieuwe huurovereenkomsten
Er worden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten.

Om besmettingsgevaar zoveel mogelijk te voorkomen volgen we de maatregelen en adviezen van het RIVM. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Mijn woning

Voor het aanvragen van een laadpaal voor het opladen van een elektrische auto kunt u het formulier zelf klussen invullen. Houd er rekening mee dat er een aanpassing in de meterkast nodig is en dat het niet zeker is of u kunt parkeren vlakbij uw woning/schuur, omdat dat vaak openbare parkeerplaatsen zijn. Een laadpaal thuis aanschaffen kost u gemiddeld tussen de 800 en 3200 euro inclusief installatie. Het materiaal kost gemiddeld tussen de 500 en 1200 euro en de installatie kan variëren tussen de 300 en 2000 euro. Bovendien hebben sommige gemeenten de regel dat er geen kabel op de openbare weg of stoep mag liggen. Ook niet als er kabelbruggen of kabelbeschermers gebruikt worden.

In veel gemeenten is het mogelijk een openbare oplaadpaal aan te vragen. Kijk op de website van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Bij het tekenen van uw huurovereenkomst, tekende u ook voor monitoring van uw woning.

Monitoring betekent dat we controleren of de installaties goed werken. We houden bijvoorbeeld in de gaten of u voldoende warm tapwater heeft en of het comfortabel warm wordt in uw woning. We controleren ook of de zonnepanelen voldoende energie opwekken. De monitoring doen we op afstand.

 • We kijken of de woning en installaties de afgesproken energie leveren. Daarvoor volgen we hoe de installaties functioneren en of er afwijkingen zijn in het energieverbruik. Als er een grote afwijking is, vinden we de reden sneller en beter en kunnen we het oplossen.
 • We zien hoe de woning en installaties reageren op het gebruik van de woning.
 • Met de standen kunnen we advies geven over energieverbruik, het energiebewustzijn en het gebruik van uw woning.
 • De gegevens helpen bij het verbeteren van de dienstverlening. Zo kunnen we de energieprestatiegarantie goed bespreken en verbeteren.

Het is momenteel nog niet mogelijk om uw eigen energieverbruik in te zien. U krijgt eens per jaar een overzicht.

Huurt u een woning in de tweede of derde fase van ‘De Dijkjes’ in Elburg? Dan betaalt u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Dit is een bedrag dat u aan ons betaalt voor de energiezuinige woning.

U woont in een zeer energiezuinige woning. Het huis wekt zelf energie op. Wij hebben hiervoor extra kosten gemaakt, waarvoor wij u een vergoeding vragen. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. U woont daarvoor in een comfortabele en duurzame woning zonder of met nauwelijks stijgende lasten.

De vergoeding kunt u vergelijken met een ‘belbundel’. Voor het afgesproken bedrag (de Energie Prestatie Vergoeding) krijgt u de garantie dat de woning een bepaalde hoeveelheid stroom gebruikt en opwekt.

Om uit te rekenen hoeveel stroom nodig is, wordt uitgegaan van een gezin met twee volwassenen en een kind van 12 jaar. De standaard temperatuur in de woning is gemiddeld 20 graden Celsius.

Wij bepalen de vergoeding op basis van het gebruiksoppervlakte van de woning: € 1,24 per m2 per maand (prijspijl 2019). Dit is volgens de wet en regelgeving. Dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd, samen met uw huurbetaling.

De EPV staat los van de huur. De EPV heeft dus geen invloed op de huurtoeslag.

Kopen

Ik wil mijn Koop GoedKoop woning verkopen, hoe werkt dat?
Momenteel maken wij geen gebruik van ons recht om de Koop GoedKoop woningen terug te kopen. Wel heeft u onze toestemming nodig om uw woning aan een ander te verkopen. Stelt u ons daarom schriftelijk op de hoogte van uw wens om de woning te verkopen. U krijgt dan schriftelijk toestemming van ons om uw woning te verkopen voor een prijs die u zelf overeenkomt met de koper. 

Voor de projecten in Walstein Harderwijk, Heidezoom ’t Harde, Mackaystraat Nunspeet mag u ook de grond meeverkopen voor de oorspronkelijke grondprijs vermeerderd met de indexatie. Dit geldt niet voor de projecten De Bunte in Nunspeet en de woningen in Oosterwolde.

Ik wil mijn Kopen Met Korting woning verkopen, hoe werkt dat?
Bij verkoop biedt u de woning aan ons aan. Dit doet u schriftelijk. Wij wijzen een onafhankelijk registertaxateur aan die binnen een maand de waarde van uw woning bepaalt. Wij betalen deze taxatiekosten. Als u het niet eens bent met de eerste taxatie, kunt u zelf een taxateur inschakelen, deze kosten zijn dan voor u. Binnen drie maanden kopen wij de woning van u terug. U ontvangt de betaalde aankoopprijs. Daarnaast delen we het verschil tussen de marktwaarde op het moment dat u kocht en verkocht. Er kan dus sprake zijn van verlies of winst.

Alleen in Putten bieden wij woningen aan met de Kopen Met Korting regeling. Voor het aanbod kunt u contact opnemen met makelaar Zielman in Putten, bereikbaar op telefoonnummer 0341-360 244 of op mailadres info@zielman.nl. U kunt alleen in aanmerking komen voor deze KMK-woningen als u ingeschreven staat in de gemeente Putten.

Kan ik de grond die ik pacht ook kopen?
Alleen als u de woning doorverkoopt aan een volgende eigenaar, wordt ook de grond te koop aangeboden. Dit geldt alleen voor zover het model B betreft, de erfpachtregeling zonder korting op de canon voor de volgende koper. Deze regeling geldt voor alle erfpachtcomplexen behalve De Bunte in Nunspeet. Aan huidige bewoners wordt de grond niet verkocht in ieder geval zolang de kortingsregeling nog loopt. Wat we daarna doen is nog niet besloten.

Hoe betaal ik de erfpacht?
Termijnen liggen vast. U betaalt achteraf per half jaar, kwartaal of maand.

Kan ik een automatische incasso afgeven voor het betalen van de erfpachtcanon?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt natuurlijk wel zelf een periodieke overschrijving instellen via internetbankieren.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en de grond bij erfpacht?
Voor alle erfpachtconstructies geldt dat de eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk is voor al het onderhoud. Zowel aan de woning als de grond die bij de woning hoort.

Waarom worden woningen met erfpacht verkocht?
In de erfpachtvoorwaarden kunnen we regelen dat koper en verkoper verplichtingen hebben naar elkaar. Bijvoorbeeld de garantie die wij u geven dat wij de woning van u terugkopen als u een woning koopt met de Kopen met Korting regeling. Met erfpacht bent en blijft u verantwoordelijk voor de woning net als een eigenaar. De erfpacht is ‘eeuwigdurend’ afgekocht. U komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Service Huurdersonderhoud

U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Daar hoort het schoonhouden van de afvoer bij.

De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u lid bent van het Service Huurdersonderhoud kunt u contact opnemen met Omnia Wonen.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het bestrijden van wespen. U kunt ook kijken op de website Meldpunt ongedierte.

Zelf klussen

U wilt een verandering aanbrengen in uw woning. Wij gaan vaak automatisch akkoord met de aanvraag, mits u de verandering op een correcte manier uitvoert. De voorwaarden staan vast. Door te voldoen aan deze voorwaarden, voorkomt u dat u de verandering in de toekomst moet verwijderen.

Kijk op het overzicht of uw klus er ook bij staat. Na het invullen van het formulier wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden die wij voor de verandering hebben vastgesteld.

Heeft u een klus waar wij niet automatisch akkoord op kunnen geven? Vraagt u dan toestemming met dit formulier.

Voor door u aangebrachte verandering die zorgen voor een betere verhuurbaarheid of waardevermeerdering van de woning kunt u een vergoeding krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een dakkapel, garage, centrale verwarming of dubbelglas. 

We hanteren daarbij een aantal voorwaarden:

 • Wij gaven u toestemming voor de aangebrachte verandering;
 • De zelf aangebrachte verandering is in goede staat;
 • Originele bonnen en facturen of een kopie daarvan zijn in ons bezit.

De vergoeding wordt berekend over de oorspronkelijke materiaalkosten. Hoe ouder de voorziening, hoe lager de kosten. Wij geven geen vergoeding voor comfortverhogende voorzieningen zoals een luxe keuken, badkamer, of toilet.

Dat mag. De kosten hiervoor betaalt u zelf. U bent na de uitvoering van het werk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij vragen u wel de aanpassing vooraf te melden.

Wij doen geen aanpassingen aan onze woningen om te voldoen aan het politiekeurmerk. U mag natuurlijk wel zelf aanpassingen doen om te zorgen dat uw woning aan het keurmerk voldoet. Een politiekeurmerk vraagt u zelf aan bij de politie. Hiervoor heeft u wel (goed)keuring nodig van een gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld de sleutelspecialist.

Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Het is belangrijk dat de aanpassing in goede technische staat is. En dat u deze volgens de kwaliteitseisen en afspraken heeft aangebracht. Houd er rekening mee dat wij  kunnen vragen aan te tonen dat de constructie goed en veilig is. 

Overleg altijd met ons om zeker te weten of uw verandering mag achterblijven. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Een batterij vervangt u eenvoudig:

Een rookmelder op het lichtnet:
Stap 1: Schakel in de meterkast de stroom uit.
Stap 2: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 3: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 4: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan.
Stap 5: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 6: Schakel in de meterkast de stroom weer in.
LET OP: Vervang alleen de batterij! Nooit de complete rookmelder.

Een losse rookmelder:
Geeft uw rookmelder elke 30 á 40 seconden een korte pieptoon? Dan moet de batterij van uw rookmelder vervangen worden. 
Stap 1: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 2: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 3: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan. 
Stap 4: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 5: Druk ter controle de testknop aan de bovenzijde van de melder in.

Een rookmelder met een niet verwisselbare lithium batterij:
Stap 1: Van deze rookmelder is het niet mogelijk om de batterij te vervangen. U zult de complete rookmelder moeten vervangen.
Stap 2: Gooi de oude rookmelder niet bij het afval. De rookmelder hoort bij het klein chemisch afval.

Op de zijkant van de rookmelder staat veelal een datum waarop de batterij vervangen dient te worden.

Wilt u zien hoe u een rookmelder ophangt? Kijk dan deze video.

Nee, dat kan niet. Als u zelf een voorziening aanbrengt, betaalt u deze ook zelf. Gaat u verhuizen en voldoet uw zelf aangebrachte verandering aan de voorwaarden die we afspraken? Dan krijgt u in bepaalde gevallen een vergoeding.

In de meeste gevallen mag dat. Vraagt u hiervoor wel eerst toestemming aan ons. Dit doet u door het indienen van een aanvraag zelf klussen.

Dat mag. Als u verhuist vragen wij u wel de schade te herstellen. Tenzij de nieuwe huurder het kattenluik wil overnemen. Overlegt u met ons over de mogelijkheden en de eventuele kosten voor het herstellen van de schade als u verhuist.

Huur opzeggen

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

Afgezien van de roerende zaken die de nieuwe huurder van u overneemt, moeten de woning en berging bij het einde van de huurovereenkomst leeg en schoon worden opgeleverd.

Ook het toilet, de douche/badkamer, keuken en zolder moeten netjes en schoon zijn. Zorg dat wand- en vloertegels, kranen, wastafel(s), fontein en toiletpot(ten) ontkalkt zijn.

Heeft u een tuin? Dan laat u de tuin verzorgd achter en eventuele klimplanten heeft u van de gevel verwijderd.

Vloerbedekking moet zijn verwijderd, inclusief (grote) lijmklodders en foamresten.

De plafonds, wanden, deuren en binnenkozijnen verkeren in een goede staat. Stickers moeten zijn verwijderd en wandcontactdozen, schakelaars en huistelefoons zijn niet beschilderd. Hang- en sluitwerk zijn in goede staat en functioneren goed.

Voor door u aangebrachte verandering die zorgen voor een betere verhuurbaarheid of waardevermeerdering van de woning kunt u een vergoeding krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een dakkapel, garage, centrale verwarming of dubbelglas. 

We hanteren daarbij een aantal voorwaarden:

 • Wij gaven u toestemming voor de aangebrachte verandering;
 • De zelf aangebrachte verandering is in goede staat;
 • Originele bonnen en facturen of een kopie daarvan zijn in ons bezit.

De vergoeding wordt berekend over de oorspronkelijke materiaalkosten. Hoe ouder de voorziening, hoe lager de kosten. Wij geven geen vergoeding voor comfortverhogende voorzieningen zoals een luxe keuken, badkamer, of toilet.

Biedt u roerende zaken aan?
Met roerende zaken bedoelen we alle “losse zaken”, zoals tapijt, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u wil overnemen, dan is dat mogelijk. Maar u kunt hem of haar daar natuurlijk nooit toe verplichten. Tijdens de woningbezichtiging vult u samen met de nieuwe huurder het overnameformulier in. U stuurt een kopie van het formulier naar Omnia Wonen, zodat wij weten welke roerende zaken er achterblijven in de woning. De roerende zaken die de nieuwe huurder niet wil overnemen, verwijdert u. Houdt u er rekening mee dat de overname van roerende zaken altijd een afspraak is tussen u en de nieuwe huurder. Omnia Wonen is hierin geen partij.

Gaat het om zelf aangebrachte veranderingen?
Deze kunt u ter overname aanbieden aan een volgende huurder. Uw verandering moet wel zijn goedgekeurd door Omnia Wonen, voor eventuele overname door een volgende huurder. Hierover ontvangt u tijdens het opzeggingsbezoek meer informatie. Keurt de medewerker van Omnia Wonen uw zelf aangebrachte verandering niet goed? Dan vragen wij u deze te verwijderen voordat u verhuist.

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige verhuurder of er sprake is (geweest) van huurachterstand, overlast of woonfraude. Uw nieuwe verhuurder bepaalt daarmee of de nieuwe woning aan u kan worden toegewezen.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u de verhuurdersverklaring aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij voor het veilig verwijderen van het asbest.

Was u getrouwd/geregistreerd partner? Dan kunnen wij de naam van uw ex-partner niet van het contract halen. Uw partner kan alleen zelf zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzeggen. Gebruikt u hiervoor het formulier huur opzeggen.

Ging u uit elkaar al dan niet met een samenlevingscontract? 
Alleen als u beiden op het contract staat kunt u de naam van uw ex-partner van het contract laten halen. Gebruikt u hiervoor ook het formulier huur opzeggen.

In alle situaties is een maand opzegtermijn van toepassing. Als u dat wenst doen wij een tussenopname.

Dat kan, wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Wel brengen wij één maand huur extra bij u in rekening. Heeft u meerwerk uitgezocht? Dan brengen wij ook de kosten hiervoor bij u in rekening. 

Staat u samen op de huurovereenkomst en verlaat één van u de woning? Geef dit dan aan ons door. Dit regelt u door het formulier voor de huuropzegging in te vullen en daarbij te kiezen voor een eenzijdige huuropzegging.

Als wij de eenzijdige huuropzegging ontvangen, sturen wij u een afstandsverklaring. Deze verklaring ondertekent u beiden. In deze verklaring staat ook welke documenten u moet aanleveren, voordat wij de eenzijdige opzegging kunnen verwerken.

De opzegtermijn is één maand vanaf het moment dat wij de afstandsverklaring en alle benodigde documenten hebben ontvangen. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als datum waarop het huurcontract eindigt.

Dat verschilt per situatie. De mogelijkheden voor het verschuiven van de huuropzegging  zijn afhankelijk van de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd om uw woning opnieuw te verhuren. Neem daarvoor contact met ons op.

De opzegtermijn is altijd minimaal een maand.

Dat verschilt per situatie. U kunt mogelijk uw huuropzegging schriftelijk intrekken. De mogelijkheden voor het intrekken van de huuropzegging  zijn afhankelijk van de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd om uw woning opnieuw te verhuren.

Als de huuropzegging ingetrokken kan worden brengen wij € 100,- kosten bij u in rekening.

Woning ruilen

U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vergeet niet een recente inkomensverklaring (IBRI) van alle meeverhuizende volwassenen mee te sturen. Wij rekenen met het bruto verzamelinkomen.

Uw ruilpartner stuurt een verhuurdersverklaring mee als uw ruilpartner niet van Omnia Wonen huurt.

Een woningruil is een gewone verhuizing. Wij inspecteren de woning, zodat wij de woning in goede staat opleveren aan de nieuwe huurder. Wij passen de huurprijs aan het huidige huurbeleid aan. Uw ruilpartner ondertekent een nieuwe huurovereenkomst.

Als de ruil doorgaat moeten u en uw ruilpartner bij de ondertekening van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs tonen.

Houd bovendien rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Na een woningruil moet u minimaal één jaar in de woning blijven wonen; u sluit een overeenkomst voor minimaal een jaar.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de woning, zoals inkomen, leeftijd, etc.
 • U en uw ruilpartner staan ingeschreven als woningzoekende.
 • U vraagt en krijgt toestemming van Omnia Wonen. Soms heeft u ook toestemming van uw gemeente nodig, wij vragen deze toestemming voor u aan. U en uw ruilpartner voldoen aan de regels van de gemeente.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand en de huur altijd op tijd betaald.
 • U en uw ruilpartner hebben de afgelopen jaren geen overlast veroorzaakt.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de regels voor passend toewijzen.
 • U en uw ruilpartner zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Zijn de woningen van verschillende corporaties? Dan moeten beide corporaties toestemming geven.
 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Servicekosten en verzekeringen

Het klopt dat er iets is gewijzigd aan de opmaak van de afrekening servicekosten. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuw computersysteem.

Anders in 2020
Het rekenen van administratiekosten van 5% is niet nieuw. Dat deden we de voorgaande jaren ook al. Wat wél is veranderd, is dat ze vanaf dit jaar apart worden vermeld op uw afrekening.
In de voorgaande jaren werden ze niet apart getoond, maar waren de administratiekosten al in de totale kosten verwerkt

Inbraak
Heeft u aangifte gedaan? Wij herstellen de schade voor u. Denkt u er aan een kopie van de aangifte binnen 14 dagen bij ons in te leveren? Ontvangen wij geen aangifte? Dan komen de kosten alsnog voor uw rekening. Extra hang- en sluitwerk ter voorkoming van een nieuwe inbraak betaalt u zelf.

Vandalisme
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt uiteraard proberen de kosten te verhalen op degene die de schade veroorzaakte.

Politie-inval
U bent zelf aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. Wij kunnen deze schade voor u herstellen, maar brengen deze bij u in rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen , tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. In dat geval vergoeden wij de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Heeft u via Omnia Wonen een glasverzekering? Belt u dan rechtstreeks met verzekeringsmaatschappij “De Samenwerking” (0800-0226100) om de schade te melden. U kunt dag en nacht uw schade melden.

Heeft u geen glasverzekering bij Omnia Wonen? Informeer dan bij uw eigen verzekering. Mogelijk bent u daar verzekerd voor glasschade. In sommige situaties valt het glas onder de inboedelverzekering.

Is er sprake van vandalisme of inbraak? Dan raden we u aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van het proces verbaal.

Bent u niet verzekerd en is er geen sprake van vandalisme of inbraak? Dan komen de kosten voor het herstel voor uw eigen rekening. Ook als u opzettelijk het glas gebroken heeft, bijvoorbeeld bij buitensluiting, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Voor één euro per maand bent u bij ons verzekerd voor alle glasschade in uw woning. Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen sluit u uw glasverzekering af. Als wij uw aanvraag voor de vijftiende van de maand ontvangen, dan gaat uw lidmaatschap in op de eerste dag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestiging. De kosten voor de verzekering betaalt u maandelijks tegelijk met de huur.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het contactformulier in. Dan activeren wij uw account.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen, tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. Dan vergoeden wij wel de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Wat kan ik doen bij waterschade?
Omnia Wonen is alleen verantwoordelijk voor waterschade bij nalatigheid. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer een gebrek aan de opstal bij ons is gemeld, maar waar wij geen actie ondernomen hebben. Omnia Wonen vergoedt alleen de schade. Bijvoorbeeld bij waterschade van een wand in de woonkamer herstellen wij alleen de wand waar schade zit, dus niet alle wanden in de woonkamer. Dat kan kleurverschil geven. Een inboedelverzekering kan vaak meer voor u betekenen als u goed verzekerd bent.

Wat kan ik doen bij brandschade?
Schade door brand aan de opstal is voor rekening van Omnia Wonen. U moet de schade zo spoedig mogelijk bij ons melden zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen inschakelen. Schade aan de inboedel is voor eigen rekening en kunt u verhalen op uw inboedelverzekering.

Wat kan ik doen bij inboedelschade?
Is er schade aan uw eigen spullen (uw inboedel)? Bijvoorbeeld aan de vloerbedekking, aan meubels of aan de inrichting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Wat kan ik doen als een aannemer/ketenpartner schade heeft veroorzaakt?
Tijdens een project kunt u schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

Installaties

Heeft u HR++ glas? Dan betekent condens dat het glas goed zijn werkt doet. Het glas heeft een hoge isolatiewaarde. Er ontstaat condens bij een lage buitentemperatuur, samen met een hoge vochtigheid. Dit  gebeurt vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. 

Zit er vocht of vuil tussen de ramen? Dan is uw raam waarschijnlijk lek en moet deze vervangen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft u enkelglas? Dan helpt goed ventileren vaak om condens te laten verdwijnen.

Wilt u zien hoe u natuurlijk kunt ventileren? Kijk dan deze video.

Een netbeheerder beheert het netwerk voor gas en stroom. Zij leggen kabels en leidingen en beheren het energienetwerk. De meterkast is aangesloten op het energienetwerk. Zij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merkt de huurder hier niets van. Men drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. De netbeheerder zorgt dat het werkt.

Waarvoor kan men bij Liander – Stedin – Enexis terecht?

 • Vragen over een nieuwe elektriciteits- of gasaansluiting of een wijziging.
 • Vragen over storingen in het energienet, compensatievergoedingen en schadeclaims.
 • Vragen over de slimme meter.
 • Meldingen van een vermoeden van energiefraude.
 • Technische vragen over de gas- en elektriciteitsmeter.

Voor vragen over meterstanden, de energierekening, de jaarafrekening, dubbeltarief, de grootte van de aansluiting en voor andere vragen over de levering van energie, kan de huurder terecht bij de energieleverancier van zijn keuze.

Onderhoud - planmatig

Dat kan bij de meeste onderhoudsbeurten niet. Dat heeft te maken met het gekozen verfsysteem, dat minimaal nodig is om tot de volgende schilderbeurt stand te houden. Wijziging in kleurstelling van draaiende delen (en/of kozijnen) komen niet vaak voor.

Het wijzigen van kleurstellingen kan in beeld komen als alle draaiende delen in het complex om onderhoudstechnische redenen vervangen moet worden of wanneer de huidige staat van het schilderwerk zo slecht is dat een volledig nieuw verfsysteem wordt opgezet. Dit weten we vroegtijdig en dan is dit in de voorbereiding al met huurders gecommuniceerd.

Er is garantie op onderhoudswerkzaamheden, de garantie periode is afhankelijk van de werkzaamheden. Wilt u aanspraak maken op garantie, neemt u dan contact met ons op. Wij melden het probleem bij de aannemer, hij neemt contact met u op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen , tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. In dat geval vergoeden wij de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te kiezen voor dubbelglas. Het vervangen van enkel glas nemen we mee in ons projectmatig onderhoud dat wij eens in de vijf, zes jaar uitvoeren. Voor elk complex is in beeld welke (energie)besparende maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van het vervangen van enkel glas tot het isoleren van de gehele woning.

Tijdens het project kunt u uw schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

U betaalt geen aanbetaling. U betaalt na afronding van de werkzaamheden voor de opties waar kosten aan verbonden zijn. Die kosten vindt u terug in de ondertekende akkoordverklaring.

De afspraken die wij met u maken, leggen wij vast op de meterkastlijst. Deze lijst bespreekt de uitvoerder voor de start van het werk nogmaals met u. U kunt zelf aan de hand van de lijst ook bijhouden of de uitvoerder alles volgens afspraak doet.

Voordat het project van start ging, ontving u een brief. In deze brief staan de contactgegevens van de aannemer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de aannemer om de overlast te melden. Ontving u geen brief? Op het projectbouwbord staat ook het telefoonnummer van de aannemer.

Ja, wij geven huurders voor de start van een renovatie inspraak. Afhankelijk van de omvang van het project, organiseren wij informatieavonden of stellen we een bewoners advies groep samen. Wij informeren u hierover in een brief.  

Ook persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij ons melden. Dit kan via de contactpersoon uit de brief, tijdens de bewonersavonden of via de bewoners advies groep.

Dit hangt af van het type renovatie dat wij u aanboden.

Planmatig onderhoud en planmatige renovatie: het woord zegt al, dit werk doen wij alleen volgens plan. Onder planmatig verstaan we grootschalig projecten waarbij wij meerdere woningen tegelijk aanpakken. Hierbij moet u denken aan dakvervangingen, nieuwe ramen en kozijnen, vloerisolaties etc. De eerstvolgende keer dat een grote renovatie aan uw woning gepland staat, kunnen wij eerder geplande werkzaamheden alsnog meenemen.

Binnenrenovatie voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet: Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een individuele binnenrenovatie aan te vragen. 

Ja, wij geven huurders voor de start van een renovatie inspraak. Afhankelijk van de omvang van het project, organiseren wij informatieavonden of stellen we een bewoners advies groep samen. Wij informeren u hierover in een brief.  

Ook persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij ons melden. Dit kan via de contactpersoon uit de brief, tijdens de bewonersavonden of via de bewoners advies groep.

Dat kan bij de meeste onderhoudsbeurten niet. Dat heeft te maken met het gekozen verfsysteem, dat minimaal nodig is om tot de volgende schilderbeurt stand te houden. Wijziging in kleurstelling van draaiende delen (en/of kozijnen) komen niet vaak voor.

Het wijzigen van kleurstellingen kan in beeld komen als alle draaiende delen in het complex om onderhoudstechnische redenen vervangen moet worden of wanneer de huidige staat van het schilderwerk zo slecht is dat een volledig nieuw verfsysteem wordt opgezet. Dit weten we vroegtijdig en dan is dit in de voorbereiding al met huurders gecommuniceerd.

Gemeenschappelijke ruimtes

U betaalt aan de Vereniging van Eigenaren voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Een deel van dit geld reserveert de VvE voor grote onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld schilderwerk of onderhoud aan het dak. Ook betaalt de VvE met uw bijdrage de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden, verwarmen en verlichten van de gemeenschappelijke ruimten.

De hoogte van de VvE-bijdrage en de begroting stellen alle leden ieder jaar samen vast in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

De afvoerputjes van de galerij ontstopt Omnia Wonen.

LED verlichting vraagt een nieuw armatuur. Deze investering overwegen wij alleen als vervanging van de armaturen nodig is.

In sommige woongebouwen kunt u uw klacht rechtstreeks melden aan het schoonmaakbedrijf. Dit staat dan aangegeven op het mededelingen bord in de hal. Daar vindt u ook het schoonmaakrooster waarop afgetekend wordt wanneer en wat er schoongemaakt wordt. Is er een complexbeheerder in uw woongebouw? Geeft u dan aan de complexbeheerder door dat u niet tevreden bent over de schoonmaak. Is er geen complexbeheerder? En zijn de werkzaamheden niet uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf? Dan mag u zelf aan de slag.

Het bestuur van de VvE is verplicht één keer per jaar al haar leden bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In dit bestuur zitten bewoners (eigenaren) van uw woongebouw. De leden zijn alle eigenaren in het woongebouw. 

In deze vergadering maken de leden afspraken voor het nieuwe jaar. Denkt u aan de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage, de begroting en de uitvoering van onderhoud. Ook andere zaken die spelen kunnen de leden inbrengen tijdens de ALV.

Is er huur en koop in uw woongebouw? Dan is Omnia Wonen namens de huurders bij deze vergadering aanwezig. 

Mijn Omnia Wonen

Om zich aan te melden heeft u internet nodig. Misschien kunt u gebruik maken van het internet bij vrienden, familie of buren. Ook de openbare bibliotheek heeft vaak computers met internet. Veel openbare bibliotheken en wijkcentra bieden basis cursussen internetgebruik aan.

Op dit moment krijgt u van ons nog geen bericht dat er nieuwe informatie klaarstaat. In de toekomst krijgt u ook uw correspondentie via Mijn Omnia Wonen. Het sturen van een melding over nieuwe informatie, ontwikkelen we in de toekomst.

U kunt Mijn Omnia Wonen op veel manieren gebruiken. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Mijn contracten – bekijk de gegevens uit uw huurovereenkomst en van uw woning; vind praktische informatie over uw woning, zoals de energie-index en de huurprijs
 • Mijn reparaties – plan zelf de datum en tijd
 • Mijn betalingen – bekijk uw overzicht, doe betalingen of spreek een betalingsregeling af
 • Mijn details – wijzig telefoonnummer e-mailadres of uw wachtwoord

Maar ook als u uw huur wilt opzeggen of iets wilt aanvragen kunt u terecht op Mijn Omnia Wonen.

Wij hebben de veiligheid van ‘Mijn Omnia Wonen’ uitgebreid laten testen door een gespecialiseerd bedrijf. Ook de iDEALbetalingen werden uitgebreid getest. ‘Mijn Omnia Wonen’ kwam goed door deze controle.

Mijn huurovereenkomst

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u een kopie van de huurovereenkomst aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Op een huurspecificatie vindt u de opbouw van uw maandelijkse huurkosten. Deze gebruikt u bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vindt u uw huurspecificatie.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige verhuurder of er sprake is (geweest) van huurachterstand, overlast of woonfraude. Uw nieuwe verhuurder bepaalt daarmee of de nieuwe woning aan u kan worden toegewezen.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u de verhuurdersverklaring aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Trouwen: Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, wordt uw partner automatisch medehuurder. Dit is wettelijk zo geregeld. Dit houdt in dat u en uw partner dezelfde rechten en plichten hebben ten aanzien van de woning.

Samenwonen: De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit doet u op Mijn Omnia Wonen. U toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u twee jaar samen ingeschreven staat op uw adres. Ook overhandigt u bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Echtscheiding: Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, blijft u beiden verantwoordelijk voor de woning. In het echtscheidingsvonnis vindt u de beslissing van de rechter. Daarin staat wie gebruik mag blijven maken van de echtelijke woning.

Na de uitspraak van de rechter vult u het formulier voor de huuropzegging in en kiest daarbij voor een eenzijdige huuropzegging.

Als wij de eenzijdige huuropzegging ontvangen, sturen wij u een afstandsverklaring. Deze verklaring ondertekent u beiden. In deze verklaring staat ook welke documenten u moet aanleveren (o.a. het echtscheidingsvonnis). De opzegtermijn is één maand vanaf het moment dat wij de afstandsverklaring en alle benodigde documenten hebben ontvangen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u niets te doen. Uw partner is van rechtswege medehuurder, maar moet wel ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning bij de gemeente. 

Als u samenwoont kan uw partner/ huisgenoot medehuurder worden. Voor het aanvragen van medehuurderschap stellen wij de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Als u een buitenlands paspoort heeft, dan bent u ook in het  bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de betreffende woning
 • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden;
 • U kunt financiële verplichtingen nakomen.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u medehuurderschap aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het contactformulier in. Dan activeren wij uw account.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarop staat vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder;
 • Bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van twee jaar geleden mee), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis van u samen.

Nee, kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Volgens de wet hebben kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Kinderen verlaten tenslotte op een bepaald moment het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen.

In uitzonderlijke gevallen verlenen wij wel medehuurderschap. De leeftijdsgrens ligt hierbij rond 35 jaar. Er moet aangetoond kunnen worden dat er samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Dit houdt in dat alle kosten voor wonen en levensonderhoud samen worden gedragen. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld bankafschriften te overleggen en/of een verzekeringspolis die op uw beide namen staat.

Verder hebben wij een uittreksel nodig uit de Gemeente Basisregistratie waaruit blijkt dat uw zoon op uw adres woont en daar ook altijd heeft gewoond.

Neem contact met ons op voor het doorgeven aan een wijziging. Voor het wijzigen van de tenaamstelling door scheiding hebben wij het echtscheidingsvonnis met de beslissing van de rechter nodig. Voor het wijzigen van de tenaamstelling bij overlijden hebben wij een akte van overlijden of een rouwkaart nodig.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen wijzigt u zelf ook een aantal persoonsgegevens.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het contactformulier in. Dan activeren wij uw account.

Dit mogen wij alleen doen als u zelf toestemming geeft. Toestemming geeft u door het invullen van het onderstaand machtigingsformulier.

Machtigingsformulier informatieverstrekking

Met dit formulier geeft u toestemming dat iemand anders dan uzelf informatie over u mag opvragen bij Omnia Wonen in relatie tot de verhuur van uw woning of andere ruimte.
 • DD dash MM dash JJJJ

De hoofdhuurder staat op de huurovereenkomst, maar de medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. U bent samen aansprakelijk voor eventuele huurschuld. En u deelt de verantwoordelijkheid voor aangebrachte veranderingen of schade aan de woning. En wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan kan dat alleen als u beiden de huur opzegt.

U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vergeet niet een recente inkomensverklaring (IBRI) van alle meeverhuizende volwassenen mee te sturen. Wij rekenen met het bruto verzamelinkomen.

Uw ruilpartner stuurt een verhuurdersverklaring mee als uw ruilpartner niet van Omnia Wonen huurt.

Een woningruil is een gewone verhuizing. Wij inspecteren de woning, zodat wij de woning in goede staat opleveren aan de nieuwe huurder. Wij passen de huurprijs aan het huidige huurbeleid aan. Uw ruilpartner ondertekent een nieuwe huurovereenkomst.

Als de ruil doorgaat moeten u en uw ruilpartner bij de ondertekening van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs tonen.

Houd bovendien rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Na een woningruil moet u minimaal één jaar in de woning blijven wonen; u sluit een overeenkomst voor minimaal een jaar.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de woning, zoals inkomen, leeftijd, etc.
 • U en uw ruilpartner staan ingeschreven als woningzoekende.
 • U vraagt en krijgt toestemming van Omnia Wonen. Soms heeft u ook toestemming van uw gemeente nodig, wij vragen deze toestemming voor u aan. U en uw ruilpartner voldoen aan de regels van de gemeente.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand en de huur altijd op tijd betaald.
 • U en uw ruilpartner hebben de afgelopen jaren geen overlast veroorzaakt.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan de regels voor passend toewijzen.
 • U en uw ruilpartner zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Zijn de woningen van verschillende corporaties? Dan moeten beide corporaties toestemming geven.

Als u de woning wilt onderverhuren of aan anderen in gebruik wilt geven, heeft u daarvoor onze  toestemming nodig. Dat geldt ook voor delen van de woning. U vraagt de toestemming schriftelijk aan, waarin u aangeeft:
– Aan wie u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven;
– Welke prijs u daarvoor vraagt;
– Welke periode u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven.

Wij geven u de toestemming voor onderverhuren of in gebruik geven van delen van de woning, als de woning uw hoofdverblijf blijft. We geven geen toestemming als door het onderverhuren of in gebruik geven te veel mensen in de woning wonen, waardoor wij schade kunnen lijden.

In de brochure onderhuur vindt u meer informatie.

U krijgt van ons een uitnodiging voor de sleuteloverdracht van uw nieuwe huurwoning. De woonadviseur loopt samen met u de woning door en legt alles aan u uit. De huurovereenkomst tekent u ook op dat moment. De huurovereenkomst gaat in op de datum dat u de sleutels van de woning in ontvangst neemt. Voordat u de sleutels ontvangt, betaalt u de eerste huur. U betaalt de eerste huur vanaf de dag dat u de sleutels heeft tot en met de laatste dag van de maand. 

Neemt u na de twintigste van de maand de sleutels in ontvangst? Dan betaalt u de daarop volgende maand ook. De huur betaalt u altijd vooraf.

Als nieuwe huurder is het belangrijk dat u zelf bij de sleuteloverdracht aanwezig bent. U tekent ook de huurovereenkomst. Als u zelf met geen mogelijkheid bij de sleuteloverdracht aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen. U vraagt een machtiging voor sleuteloverdacht bij ons aan. Wij vragen daarbij om een geldig legitimatiebewijs van degene die u machtigt.

Voor deze vraag kunt contact opnemen met de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de Belastingdienst ook bellen op het gratis nummer 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u dan uw burgerservicenummer bij de hand heeft?

Elk jaar in december zetten wij huurders die in het lopende kalenderjaar vijftig jaar in dezelfde woning wonen in het zonnetje. Dit zijn onze gouden huurders. Om hen te bedanken voor vijftig jaar huurderschap ontvangen de gouden huurders in december een maand gratis huur.

Bent u in dit kalenderjaar gouden huurder (geweest)?
Dan ontvangt u in december een brief van ons. In die brief leest u wat het betekent om gouden huurder te zijn en hoe wij deze feestelijke gebeurtenis graag met u vieren. Niet lang daarna nemen wij contact met u op hierover afspraken te maken.

 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Tuinonderhoud

Betreft het uw eigen tuin? Zorgt u ervoor dat uw buren geen overlast ervaren van overhangende planten en bomen. Het is niet toegestaan uw tuin als opslagruimte te gebruiken.

Betreft het een tuin van de buren? Heeft u al contact gezocht met uw buren? Vaak helpt dit om tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een melding bij ons doen.

Kijkt u voor meer informatie over tuinonderhoud in onze folder verzorgde tuin.

Het is verstandig om contact op te nemen met uw buren. In overleg snoeit u zelf, of samen met uw buren, de overhangende takken. Kijkt u voor meer informatie over tuinonderhoud in onze folder verzorgde tuin.

U mag niet zomaar een boom kappen. In bijna alle gevallen heeft u onze toestemming nodig en een kapvergunning van uw gemeente. Neem contact met ons op, dan kunnen wij beoordelen of de boom gekapt mag worden. Afhankelijk van waar u woont, vraagt u vervolgens de vergunning zelf aan of doen wij dat voor u.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het aanvragen en de regels voor een kapvergunning.

Woont u in Woudenberg? Dan kunt u gebruik maken van het hogebomen project. Wij maken afspraken met een hovenier en u krijgt – na betaling van de factuur – 25% van de kosten terug. De gemeente Woudenberg wees bomen aan als vergunning plichtig. Overige bomen mogen zonder vergunning gekapt worden.

De huurders zijn verantwoordelijk voor het snoeien. Heeft u al aan de huurders gevraagd of zij de takken willen snoeien? Misschien weten zij niet dat u hier last van heeft. Willen de huurders zelf niet snoeien, dan kunt u dit zelf misschien doen. Uiteraard heeft u hier wel de toestemming van de eigenaar van de boom/beplanting voor nodig.

Dit verschilt per gemeente. De hoogte varieert van 1,80 meter tot 2 meter. Meer informatie vindt op de website van uw gemeente.

Hoe weet ik waar ik mijn schutting mag plaatsen?
In veel gevallen staan onze huurwoningen op één groot kadastraal perceel. In dit geval bepaalt één van onze woonadviseurs de erfgrens voor u. Grenst uw tuin aan een ander kadastraal perceel? Vraagt u dan zelf de kadasterkaart op. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

(Over)last

Voordat het project van start ging, ontving u een brief. In deze brief staan de contactgegevens van de aannemer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de aannemer om de overlast te melden. Ontving u geen brief? Op het projectbouwbord staat ook het telefoonnummer van de aannemer.

Spreek altijd eerst zelf met de veroorzakers. Dit is het meest effectief. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling. Gaat het om uw veiligheid? Neem dan contact op met uw wijkagent of de politie (0900 – 8844) .

Onderstaande gemeenten kennen Buurtbemiddeling:

 • Amersfoort: 033 – 479 99 30 (9.00-13.00 uur) of per mail buurtbemiddeling@welzin.nl
 • Amstelveen: 085 – 9022810 of via de website www.beterburen.nl
 • Arnhem: 026 – 351 99 41 of per mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl
 • Assen: 06 – 51 17 72 25
 • Den Haag, 088-9648912 of per mail info@bemiddelingmediation.nl 
 • Harderwijk: 0341 – 42 87 94 
 • Nunspeet, Elburg, Oldebroek: 0341 – 25 94 33
 • Utrecht: 030 – 236 17 70 of via de website www.buurtbemiddelingutrecht.nl
 • Woudenberg: 033 – 469 241 20 (9.00-13.00 uur) of buurtbemiddeling@welzin.nl

Weet u waar de wietlucht vandaan komt? Is het iemand die wiet rookt of gaat het om wietplanten? Wiet roken in de woning of in eigen tuin is niet verboden. (Wiet) roken in algemene ruimten wel. Spreekt u de bewoner hier gerust op aan. Als er een complexbeheerder in uw wooncomplex is kunt u dit ook bij hem melden. Hij houdt het rookverbod in de gaten.

Vermoedt u een hennepplantage? We horen graag van u waarom u dit vermoedt, zodat wij zonodig actie kunnen ondernemen. U kunt ook de politie bellen (0900-8844). Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook als u minder dan vijf wietplanten vermoedt, kunt u dit melden.

Heeft u het idee dat er in uw buurt gedeald wordt?
Ook dan belt u de politie.

Buurtbemiddeling begeleidt partijen bij het oplossen van een conflict. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van beide kanten, maar blijft neutraal en geeft geen oordeel.

Onderstaande gemeenten kennen Buurtbemiddeling:

Dit kunt u melden bij uw gemeente. Hangjongeren vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Graag horen we van u wat er aan de hand is. Woont de hoofdhuurder nog in de woning? Zijn er extra mensen komen wonen? Neem contact met ons op of meld het via Mijn Omnia Wonen.

Mijn buurt

In Harderwijk deelt Zorgdat graag hun mooie initiatieven.

Veel gemeenten vergoeden de aanleg van een stalling met oplaadpunt voor een scootmobiel in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vergoedt uw gemeente de stalling met oplaadpunt niet? Dan kunt u, in overleg en indien mogelijk, met Omnia Wonen de stalling met een oplaadpunt bepalen. Afhankelijk van de situatie betaalt u zelf de aanleg van het oplaadpunt, de stroomkosten en de huur van de scootmobielplaats.

Het onderhoud en herplaatsen van schuttingen is uw eigen verantwoordelijkheid. Doe u dit altijd in overleg met uw buren omdat u beide eigenaar bent van de schutting als deze op de erfgrens staat.

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving en overlegt met een woonadviseur van Omnia Wonen over de toekomst van een complex. Daarnaast onderneemt een bewonerscommissie activiteiten om een complex leefbaar te houden.

De bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van alle huurders in een complex.
Zij zijn er dus niet om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedereen zelf contact opnemen met een van onze woonadviseurs.

Om een bewonerscommissie op te richten, neemt u een aantal stappen:

 • Zorg dat u minimaal twee andere bewoners van het complex enthousiasmeert om samen met u een bewonerscommissie op te zetten.
 • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor onze woonadviseur.
 • Stuur als nieuwe bewonerscommissie een brief aan alle bewoners van Omnia Wonen in uw complex waarin u de oprichting van een bewonerscommissie meldt. Bied in deze brief ook aan dat de andere bewoners zich kunnen aanmelden.
 • Informeer ons over de nieuw opgerichte bewonerscommissie.

U kunt bij ons informatie opvragen die u helpt bij het oprichten van een bewonerscommissie.

Informeert u bij uw gemeente. Zij kunnen u meer over de mogelijkheden vertellen. 

Nee, dat doen we niet. Soms is er vanuit een bewonerscommissie geld beschikbaar voor een barbecue of andere buurtactiviteit. 

Neemt u contact met ons op. We zoeken uit of dit mogelijk is en wat de eventuele kosten zijn.

Wat fijn dat u oplettend bent. Neemt u gerust contact met ons op. Wij kijken na of de huur is opgezegd. Eventueel gaan we even langs het adres.

Huur betalen

Er zijn verschillende mogelijkheden, waarom u een andere huur betaalt dan uw buren:

 • U woont er korter of langer dan uw buren. Na verhuizing van een huurder passen wij de huur aan naar de streefhuur. Dat is een percentage van de maximale huur, die we voor de woning mogen vragen.
 • U heeft een ander inkomen dan uw buren.

Op een huurspecificatie vindt u de opbouw van uw maandelijkse huurkosten. Deze gebruikt u bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vindt u uw huurspecificatie.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

 • Het logo van Omnia Wonen is duidelijk zichtbaar bovenaan de e-mail en de mail bevat informatie die alleen bekend is bij Omnia Wonen en bij u als huurder. Bijvoorbeeld uw Omnia Wonen klantnummer.
 • De e-mail bevat een betaalknop die rechtstreeks doorlinkt naar het iDEAL betaalverzoek. De mail bevat GEEN bijlage.
 • De e-mail die Omnia Wonen verstuurt, wordt automatisch weergegeven op uw PC, tablet of Mobiel.
 • Vanuit het betaalverzoek komt u op een beveiligde landingspagina van viamijnbank.net. Hier herkent u de layout van de e-mail header van OmniaWonen. Op deze viamijnbank betaalpagina kiest u uw bank en daarna komt u direct op de pagina van uw bank waar u veilig kunt betalen via iDEAL. Check ook de URL van uw bank.
 • De landingspagina is altijd https://viamijnbank.net (controleer de ‘s’ in ‘https’), controleer ook of het slotje ervoor staat.

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen kunt u zelf uw betalingsregeling opvoeren.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het contactformulier in. Dan activeren wij uw account.

Heeft u problemen met het betalen van de huur? En kunt u geen betalingsregeling in uw klantportaal opvoeren? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Ook kennen wij instanties die u kunnen helpen met uw financiën.

 • Maakt u de huur zelf aan ons over? Neemt u dan contact met ons op, voor het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer.
 • Betaalt u de huur via automatische incasso? Dan kunnen wij uw rekeningnummer niet automatisch wijzigen. Vult u daarom een nieuw machtigingsformulier automatische huurbetaling in.

Vergeet niet om bij het doorgeven van uw nieuwe rekeningnummer ook uw adres te vermelden. Houd er rekening mee dat het doorvoeren van wijzigingen enkele dagen duurt. Het is dus mogelijk dat de eerstvolgende huurbetaling nog van het vorige rekeningnummer wordt geïncasseerd.

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. De eerste maandelijkse betaling ontvangt u gemiddeld acht weken na ontvangst van uw aanvraag.

Wilt u huurstoeslag aanvragen of een proefberekening maken? Gaat u dan naar de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis de Belastingtelefoon bellen op nummer 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Uit veiligheidsoverwegingen nemen wij geen contante betalingen aan. U kunt de huur betalen middels automatische overschrijving of via Mijn Omnia Wonen.

 • Waarschijnlijk was uw banksaldo te laag op het moment van de automatische afschrijving. De huur is gestorneerd (teruggehaald door de bank). Controleer of u voldoende banksaldo heeft en maak het bedrag alsnog handmatig naar ons over. Wij kunnen het bedrag niet alsnog automatisch afschrijven.
 • Het kan zijn dat de maandelijkse huur te laat wordt betaald. Wij vragen u de huur voor de eerste van de maand te voldoen. 
 • Deze aanmaning gaat over een nog lopende achterstand voordat de automatische incasso is verwerkt. 

Dat kan verschillende redenen hebben:

 • Misschien is de mail in uw spam terecht gekomen.
 • U heeft een nieuw e-mailadres, maar u bent vergeten deze aan ons door te geven.
 • U bent afgemeld omdat u meerdere keren geen gebruikt heeft gemaakt van deze betaalmogelijkheid (u wordt dan automatisch uitgeschreven).

Bij een nieuwe verhuring wordt de woning aangeboden voor de streefhuur. Deze streefhuur is een percentage van de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. 

Met de gemeentes is afgesproken dat er voldoende woningen moeten zijn voor de mensen met lagere inkomens. Daarom zijn in 2016 de streefhuren opnieuw bepaald.

 In uw geval heeft dat tot gevolg dat er nu bij een nieuwe verhuring een andere huurprijs wordt gevraagd. Deze huurprijs staat los van de huur die u voor uw woning betaalt.

Afhandelen schade

Inbraak
Heeft u aangifte gedaan? Wij herstellen de schade voor u. Denkt u er aan een kopie van de aangifte binnen 14 dagen bij ons in te leveren? Ontvangen wij geen aangifte? Dan komen de kosten alsnog voor uw rekening. Extra hang- en sluitwerk ter voorkoming van een nieuwe inbraak betaalt u zelf.

Vandalisme
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt uiteraard proberen de kosten te verhalen op degene die de schade veroorzaakte.

Politie-inval
U bent zelf aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. Wij kunnen deze schade voor u herstellen, maar brengen deze bij u in rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen , tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. In dat geval vergoeden wij de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Heeft u via Omnia Wonen een glasverzekering? Belt u dan rechtstreeks met verzekeringsmaatschappij “De Samenwerking” (0800-0226100) om de schade te melden. U kunt dag en nacht uw schade melden.

Heeft u geen glasverzekering bij Omnia Wonen? Informeer dan bij uw eigen verzekering. Mogelijk bent u daar verzekerd voor glasschade. In sommige situaties valt het glas onder de inboedelverzekering.

Is er sprake van vandalisme of inbraak? Dan raden we u aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van het proces verbaal.

Bent u niet verzekerd en is er geen sprake van vandalisme of inbraak? Dan komen de kosten voor het herstel voor uw eigen rekening. Ook als u opzettelijk het glas gebroken heeft, bijvoorbeeld bij buitensluiting, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Voor één euro per maand bent u bij ons verzekerd voor alle glasschade in uw woning. Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen sluit u uw glasverzekering af. Als wij uw aanvraag voor de vijftiende van de maand ontvangen, dan gaat uw lidmaatschap in op de eerste dag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestiging. De kosten voor de verzekering betaalt u maandelijks tegelijk met de huur.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het contactformulier in. Dan activeren wij uw account.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen, tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. Dan vergoeden wij wel de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

Wat kan ik doen bij waterschade?
Omnia Wonen is alleen verantwoordelijk voor waterschade bij nalatigheid. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer een gebrek aan de opstal bij ons is gemeld, maar waar wij geen actie ondernomen hebben. Omnia Wonen vergoedt alleen de schade. Bijvoorbeeld bij waterschade van een wand in de woonkamer herstellen wij alleen de wand waar schade zit, dus niet alle wanden in de woonkamer. Dat kan kleurverschil geven. Een inboedelverzekering kan vaak meer voor u betekenen als u goed verzekerd bent.

Wat kan ik doen bij brandschade?
Schade door brand aan de opstal is voor rekening van Omnia Wonen. U moet de schade zo spoedig mogelijk bij ons melden zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen inschakelen. Schade aan de inboedel is voor eigen rekening en kunt u verhalen op uw inboedelverzekering.

Wat kan ik doen bij inboedelschade?
Is er schade aan uw eigen spullen (uw inboedel)? Bijvoorbeeld aan de vloerbedekking, aan meubels of aan de inrichting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van deze schade. Mogelijk krijgt u de schade vergoed via uw inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Wat kan ik doen als een aannemer/ketenpartner schade heeft veroorzaakt?
Tijdens een project kunt u schade melden bij de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon staat in de brief die u over het project heeft ontvangen. Wacht u niet met melden, doet u dit zo snel mogelijk nadat u de schade waarneemt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de aannemer de schade veroorzaakte.

Is uw waterverbruik hoog door een lekkage? Neem dan contact op met ons. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Proef regelingen doorstroming Amersfoort

Klik op de afbeelding om de informatie te kunnen lezen.

De wooncoach helpt u bij het vinden van een woning die het beste aansluit bij uw woonwensen en persoonlijke situatie.

Uw wensen en behoeften op het gebied van wonen en zorg, hebben immers invloed op de soort woning en locatie die het beste bij u passen. De wooncoach brengt uw mogelijkheden daarom in kaart. Hij is bedoeld voor iedere Amersfoorter van 55 jaar of ouder die overweegt om te verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning. Bijvoorbeeld omdat uw huis te groot is geworden, traplopen (op termijn) een obstakel wordt of u dichter bij voorzieningen of (klein)kinderen wilt wonen.

Kijk in de folder Flyer wooncoach voor meer informatie.

Huur betalen - betalingsachterstand

Ja, hoor. Natuurlijk mag dat. Zo is uw betalingsregeling eerder afbetaald.

Het is belangrijk dat u de afgesproken termijnen voor de eerste van de maand betaalt. Anders vervalt uw betalingsregeling. Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Het bedrag van de termijnen moeten voor de eerste van de maand op onze bankrekening binnen zijn, net als de huur.

Wettelijk gezien mogen wij incassokosten in rekening brengen wanneer u te laat betaalt. In een eerste aanmaning informeerden wij u over de hoogte van de incassokosten. Als u niet binnen 14 dagen betaalt, brengen wij deze incassokosten bij u in rekening.

Deze tweede aanmaning bestaat uit de achterstand en de incassokosten. Als u deze vordering niet binnen vijf werkdagen betaalt, dan wordt de vordering doorgezet naar de deurwaarder.

Houdt u er rekening mee dat de deurwaarder ook BTW berekent over de kosten.

Incassokosten berekenen wij als volgt:

 • 15% over de eerste € 2.500,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • Het minimum bedrag dat wij in rekening brengen bij incasso is altijd € 40,-

Waarschijnlijk was het saldo te laag, waardoor de huur niet is afgeschreven. Wij vragen u het bedrag alsnog te betalen. Deze betalingsachterstand kunnen we niet automatisch afschrijven. Kunt u dit handmatig doen? Ons bankrekeningnummer is NL68BNGH0285168363. Vergeet daarbij niet uw naam en adres ter vermelden.

Hebben de herinnering en uw betaling elkaar gekruist? Dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.

Betaalde u al langer geleden? Kijk dan in uw bankgegevens wanneer dat was. Als u ons een kopie van het betaalbewijs stuurt, zoeken wij uit waarom de betaling niet is verwerkt.

Huur betalen - huurtoeslag

Gaat u naar uw gemeentehuis of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan zult u zich in veel gevallen legitimeren met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Op internet kunt u dat doen door in te loggen met uw DigiD. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben. Wilt u bijvoorbeeld online huurtoeslag aanvragen of uw gegevens hiervoor wijzigen? Dan logt u in met uw DigiD. 

Voor deze vraag kunt contact opnemen met de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt de Belastingdienst ook bellen op het gratis nummer 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u dan uw burgerservicenummer bij de hand heeft?

Nee, dat doen wij niet voor u. Wijzigingen in gezinssamenstelling of inkomen geeft u zelf door aan de Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw DigiD en burgerservicenummer nodig. U kunt uw wijziging ook telefonisch doorgeven aan de Belastingdienst. Belt u dan gratis naar 0800 – 0543. Zorgt u ervoor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft?

Huur betalen - jaarlijkse huurverhoging

Eind februari hebben we de inkomensindicaties bij de belastingdienst opgevraagd voor de eenmalige huurverlaging. De belastingdienst stuurt u een brief dat Omnia Wonen uw gegevens heeft opgevraagd.

Ja, wij geven uw huurverlaging door aan de belastingdienst. De belastingdienst wil ook graag dat u zelf de huurverlaging aan hen doorgeeft.

Gaat het om een tussentijdse huuraanpassing? Bijvoorbeeld door een aangebrachte verandering aan uw woning (geriefverbetering)? Dan moet u dit wel zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Telefonisch kan ook via het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst 0800 – 0543. Houdt uw burgerservicenummer bij de hand.

Heeft u minder inkomen dan voorheen? Dan heeft u misschien recht op huurverlaging. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Inschrijven en reageren

Klik op de afbeelding om de informatie te kunnen lezen.

De wooncoach helpt u bij het vinden van een woning die het beste aansluit bij uw woonwensen en persoonlijke situatie.

Uw wensen en behoeften op het gebied van wonen en zorg, hebben immers invloed op de soort woning en locatie die het beste bij u passen. De wooncoach brengt uw mogelijkheden daarom in kaart. Hij is bedoeld voor iedere Amersfoorter van 55 jaar of ouder die overweegt om te verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning. Bijvoorbeeld omdat uw huis te groot is geworden, traplopen (op termijn) een obstakel wordt of u dichter bij voorzieningen of (klein)kinderen wilt wonen.

Kijk in de folder Flyer wooncoach voor meer informatie.

U upload uw digitale documenten of maakt een foto van een papieren document. Vervolgens mailt u deze naar ons.

LET OP! Streep op alle documenten uw BSN nummer door voordat u de documenten upload of fotografeert. Documenten waar het BSN nummer zichtbaar is kunnen wij helaas niet accepteren.

Lees ook:
Hoe maak ik met de kopie-ID app van de Rijksoverheid een veilige kopie van mijn documenten?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid kunt u in een kopie van uw identiteitsbewijs of documenten uw gegevens doorstrepen die wij niet mogen verwerken. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). 

Ook zet u met de app een watermerk in de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel en de datum van de kopie. Het watermerk kunt u ook toevoegen als u niets heeft doorgestreept. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen. 

Het is ook mogelijk om de bewerkte kopie (dus als er gegevens zijn doorgestreept) veilig op te slaan. Op die manier is het mogelijk om een kopie te hergebruiken. 

De Kopie-ID app is ontwikkeld voor een identiteitsbewijs, maar kan ook worden gebruikt voor andere documenten.

Kijk voor meer informatie over een veilige kopie en het downloaden van de app op de website van de overheid.

Voorbeelden van het wegstrepen van het BSN nummer:

U hoeft niets te doen. Na 1 juli 2020 is uw inschrijving bij Omnia Wonen vervallen. U kunt geen aanspraak meer maken op uw opgebouwde inschrijftijd bij Omnia Wonen.

 • U kunt ZELF reageren op de woningen die u aanspreken, in plaats van een aanbieding te krijgen op een woning waar mogelijk uw interesse minder naar uitgaat.
 • U ziet het complete overzicht van alle woningen van alle corporaties in de regio.
 • U beslist ZELF wanneer u toe bent aan een andere woning, pas dan gaat u reageren. U reageert alleen op een woning die voldoet aan uw woonwensen.
 • U bent ZELF verantwoordelijk voor uw inschrijfgegevens en u kunt uw inschrijfgegevens ZELF wijzigen.
 • U kunt nakijken met hoeveel inschrijftijd een woning is toegewezen, zodat transparantie gewaarborgd is.
 • U beslist zelf of u verlengingskosten betaalt, of dat de inschrijving vervalt omdat u al voorzien bent in huisvesting.

U kreeg maximaal 5 jaar extra van de woonduur in uw huidige woning als inschrijfduur.

Voorbeeld 1: u stond ingeschreven bij Omnia Wonen sinds 1 juli 2019 en u woont sinds 1 juli 2016 in de huidige woning, dus 4 jaar. Dan kreeg u op de dag van de inschrijving 5 jaar inschrijfduur.

Voorbeeld 2: u stond ingeschreven bij Omnia Wonen vanaf 1 juli 2010 en u woont 7 jaar in de huidige woning, sinds 1 juli 2013. Dan kreeg u bij de inschrijving 7 jaar inschrijfduur.

Wilt u precies weten hoe de wachttijden zijn opgebouwd? Kijkt u dan op www.woonnet-haaglanden.nl of belt u met het KCC van Woonnet Haaglanden, telefoonnummer 088-4887000.

U heeft bij Omnia Wonen ingeschreven gestaan. U krijgt het inschrijfgeld niet terug. Voor het eenmalige bedrag dat u aan ons betaalde kreeg u (maximaal 7 jaar) opgebouwde inschrijfduur mee. Opgebouwd uit maximaal 2 jaar inschrijftijd woningzoekende Omnia Wonen plus – indien van toepassen – maximaal 5 jaar woonduur volgens de definitie van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019. Die maximale termijn is door de gemeente Den Haag in overleg met de regio besloten en ligt buiten de invloed van Omnia Wonen.

Woonnet Haaglanden is een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Haaglanden. Als woningzoekende kunt u reageren op alle vrijkomende woningen van alle corporaties in de regio. Woonnet Haaglanden heeft een groter bereik, waardoor u een overzicht heeft van ALLE vrijkomende woningen in uw zoekgebied. Bovendien is deze manier van aanbieden transparant en van deze tijd.

U kreeg maximaal 7 jaar inschrijfduur mee. Opgebouwd uit maximaal 2 jaar inschrijftijd als woningzoekende van Omnia Wonen plus (indien van toepassing) maximaal 5 jaar woonduur volgens de definitie van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019. Die maximale termijn is door de gemeente Den Haag (in overleg met de regio besloten) en ligt buiten de invloed van Omnia Wonen. Wilt u precies weten hoe de wachttijden zijn opgebouwd? Kijkt u dan op www.woonnet-haaglanden.nl of belt u met het KCC van Woonnet Haaglanden, telefoonnummer 088-4887000.

 • 5-kamerwoningen worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met minimaal 4 personen.
 • 4-kamerwoningen worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met minimaal 3 personen.
 • Huurovereenkomsten gaan in de meeste gevallen aan voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen verhuren we woningen voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat we woningen op termijn gaan slopen.
 • Bij woningruil gaat u de verplichting aan de woning voor tenminste één jaar te huren.

Dat is natuurlijk een eigen keus. Wij raden u echter aan uw inschrijving te behouden. Als u zich uitschrijft, verliest u uw opgebouwde inschrijftijd. En, we kunnen niet in de toekomst kijken. Wie weet past de overheid de inkomenseisen in de toekomst aan. Of gaat u in de toekomst minder verdienen. Dan komt u misschien wel weer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

U kunt zich inschrijven voor een vrije sector woning in de plaatsen Eesveen en Steenwijk via het inschrijfformulier op onze website. Na uw inschrijving plaatsen wij u op de wachtlijst en nemen we contact met u op als een woning vrijkomt. Dit doen wij op volgorde van de wachtlijst.

 • Voor een vrije sector woning in Nunspeet of Harderwijk, schrijft u zich in op Huren Noord-Veluwe.
 • Voor een vrije sector woning in Amersfoort schrijft u zich in op WoningNet.
 • Voor een vrije sector woning in Arnhem schrijft u zich in op Entree.

In Europese regelgeving is bepaald dat wij minimaal negentig procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal € 39.055,-.

Wij hanteren de volgende inkomensregels bij het toewijzen van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. We kijken naar het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen. Dat is het inkomen van u, uw partner en/of andere huisgenoten. We kijken niet naar het inkomen van uw kinderen:

 • Huurprijs tot en met € 720,42; u mag niet meer verdienen dan € 39.055,-.  
 • Huurprijs hoger dan € 720,42; uw inkomen mag niet lager zijn dan € 39.035,-.

Soms geven wij bij een sociale sector huurwoningen voorrang aan mensen met een inkomen boven de € 39.055,-. Dit vermelden wij altijd in de woningadvertentie. 

Meer informatie leest u op de pagina een nieuwe woning huren.

Wij verhuren in een aantal gemeenten een parkeerplaats of garagebox.

Amersfoort
In de wijk Schothorst verhuren wij enkele garageboxen. Bewoners van het complex waar wij de garageboxen verhuren, krijgen voorrang. Wilt u voor een garagebox in Schothorst in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op.

Arnhem
Aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat in Arnhem kunt u per direct een inpandige parkeerplaats huren. Dit is de omgeving van de Steenstraat. Er zijn verschillende plaatsen beschikbaar. De parkeergarage is onderdeel van een woningcomplex. De garage is bereikbaar via een elektrische toegangsdeur. De doorrijhoogte is 1,85 m. De parkeerplekken zijn afzonderlijk af te sluiten middels een parkeerbeugel. Wilt u voor een parkeerplaats in Arnhem in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op.

Den Haag
Wij verhuren acht kelderboxen in de wijk Mariahoeve (Ursulaland: 2, 4, 6, 8 en Gradaland 8, 48, 50, 54).  Wilt u op de wachtlijst voor een kelderbox in Den Haag? Neem dan contact met ons op. Als een kelderbox vrij komt, benaderen wij degene met de langste wachttijd.

Noord Veluwe
Op de website Huren Noord-Veluwe worden elke vrijdag om 12.00 uur worden garages en parkeerplaatsen geadverteerd. In sommige situaties krijgen huurders van Omnia Wonen voorrang boven andere belangstellenden. U kunt ook reageren op een garage of parkeerplaats als u niet staat ingeschreven als woningzoekende.

Woudenberg
Wij verhuren garageboxen in Woudenberg. Wilt u op de wachtlijst voor een garagebox in Woudenberg? Neemt u dan contact met ons op. Als een garagebox vrij komt, benaderen wij degene met de langste wachttijd. Huurders van Omnia Wonen hebben voorrang op andere geïnteresseerden.

Amersfoort
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Arnhem
Met uw registratienummer en wachtwoord logt u in op de website van Entree. Hier heeft u toegang tot uw persoonlijke pagina’s en kunt u uw gegevens aanpassen.

Assen
U wijzigt uw inschrijfgegevens met onderstaand formulier. U ontvangt een bevestiging als uw inschrijving is gewijzigd. 

Noord Veluwe
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van Huren Noord Veluwe. Uw gegevens wijzigt u op uw persoonlijke pagina. U kunt hiervoor inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Steenwijk
U wijzigt uw inschrijfgegevens met onderstaand formulier.  U ontvangt een bevestiging als uw inschrijving is gewijzigd. 

Utrecht
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Woudenberg
De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website van WoningNet. U klikt dan op Mijn WoningNet – Profiel.

Om urgentie te krijgen, moet er sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat niet om een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar om redenen waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven. Zoals bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld of bedreiging.

Amersfoort
Kijk op de website van de urgentiecommissie voor meer informatie.

Arnhem
Met een urgentieverklaring kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden. Urgentie wordt uitsluitend onder zeer strikte voorwaarden gegeven. Kijkt u op Entree – informatie over urgentie voor meer informatie.

Assen
In Assen is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor urgentie.

Den Haag
Omnia Wonen behandelt geen urgentieaanvragen voor een woning in Den Haag. U kunt hiervoor terecht bij de grote woningcorporaties in Den Haag. Er zijn voorwaarden verbonden voor het aanvragen van urgentie. Kijk op de website van de gemeente Den Haag. Daar staat o.a. een vragenlijst, waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring.

Noord Veluwe
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor urgentie raden wij u aan om de richtlijnen voor het verkrijgen van een urgentie door te nemen. Heeft u de richtlijnen doorgelezen en voldoet u aan de toewijzingsgronden voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek. Dit gesprek is onderdeel van uw urgentieaanvraag. Na dit gesprek ontvangt u van ons een advies. Het is vervolgens uw eigen verantwoordelijkheid om wel of geen urgentie aan te vragen. Let op! Aan het aanvragen van urgentie zijn kosten verbonden.

Steenwijk
In Steenwijk is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor urgentie.

Utrecht
Het Vierde Huis beoordeelt de urgentie- en indicatieaanvragen voor Utrecht. Bent u inwoner van de gemeente Utrecht? Dan kunt u de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis invullen om te zien of u in aanmerking komt. De urgentiewijzer kunt u ook digitaal invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Het Vierde Huis ter beoordeling. Kijkt u WoningNet voor meer informatie.

Woudenberg
Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring gelden strenge regels. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden. Kijkt u hier voor meer informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Stuurt u dan een uitgebreid e-mailbericht met daarin uw situatie en een overzicht van de acties die u zelf al heeft ondernomen om een woning te huren. Wij nodigen u vervolgens uit voor een urgentiegesprek.

Onderhoud - asbest

Leest u de toelichting van de Rijksoverheid. Hier vindt u alle mogelijke asbesttoepassingen en kunt u verdere uitleg vinden over de asbesttoepassingen die specifiek voor uw woning gelden.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan altijd contact met ons op. Klus nooit op plekken waar asbest zit.

Verwijder nooit zelf asbest! Vermoedt u asbest? Neemt u dan contact met ons op, dan komen we bij u langs. Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij voor het veilig verwijderen van het asbest.

Asbest wordt alleen weggehaald als het een risico voor de gezondheid is. In veel gevallen is asbest geen gevaar, zolang het niet bewerkt wordt, of beschadigd is.

Nee, klus nooit op plekken waar asbest zit. Volg altijd deze vuistregels:

 • Vraag ons altijd eerst advies als u wilt klussen op een plek waar asbest zit. Ook als u twijfelt of het om asbest gaat;
 • Verwijder nooit zelf asbest, neem contact op als u asbest wilt verwijderen;
 • Bewerk asbest nooit, bijvoorbeeld door erin te zagen, te boren, te schuren of te breken.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest is vaak gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen en woningen om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Vanaf 1994 is het niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te gebruiken in, aan of bij woningen. In het verleden zijn ook in onze woningen asbesthoudende materialen toegepast. 

Er bestaan twee soorten asbest:

Hechtgebonden asbest
Asbestmaterialen waarin de vezels stevig in het materiaal verankerd zitten, noemen we hechtgebonden. Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten en asbestcement vlakke platen. Hechtgebonden asbest geeft geen directe gezondheidsrisico’s, zolang het onbeschadigd is.

Niet-hechtgebonden asbest
In niet-hechtgebonden asbest kunnen vezels gemakkelijk vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest komt voor  als spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies.

Kijk ook op Meer informatie over asbest – Rijksoverheid

Neemt u als u asbest vermoedt altijd contact met ons op. Wij sturen een expert langs om te beoordelen of het om asbest gaat.

Verwijder nooit zelf asbest!

Vermoeden wij ook dat er sprake is van asbest? Dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Zij stellen definitief vast of het om asbest gaat. Ook zorgen zij ervoor dat het asbest veilig wordt verwijderd.

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het is pas schadelijk voor de gezondheid als asbestvezels vrij komen. Meer informatie leest u in de asbestbrochure of op de site over asbest van de Rijksoverheid.

Dit doet een gecertificeerde saneringsbedrijven. Dit bedrijf wordt gecontroleerd op het naleven van de wettelijke voorschriften. Zij kunnen alleen hun certificaat behouden als zij aan de voorschriften van de overheid voldoen.

Het verschilt per woning hoeveel tijd een sanering kost, en of u tijdens het saneren in uw woning kunt verblijven. Hierover informeren wij u persoonlijk.

U krijgt het rapport in de vorm van een asbestkaart voor in uw meterkast. Op deze kaart ziet u snel en overzichtelijk waar en of er in uw woning asbest aanwezig is.

Onderhoud - installaties

Gaat het om warmwaterpanelen of elektrische panelen?

 • Warmwaterpanelen: U kunt zelf contact opnemen met uw CV-installateur.
 • Elektrische panelen: Als een leverancier van ons de zonnepanelen plaatste, zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt een reparatieverzoek doen.

Eens in de vier jaar voeren wij onderhoud uit aan de mechanische ventilatie. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf voor ons. Voorafgaand aan het onderhoud neemt het onderhoudsbedrijf contact met u op.

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het vervangen van batterijen van bijvoorbeeld de bel, de rookmelder of de thermostaat.

Eens in de vier jaar voeren wij onderhoud uit aan de mechanische ventilatie. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf voor ons. Voorafgaand aan het onderhoud neemt het onderhoudsbedrijf contact met u op.

Onderhoud - nieuwe huur

Woonde de vertrekkende bewoner langer dan vijf jaar in de woning? Dan keuren wij het elektra.

Heeft u deze zaken aangegeven bij de sleuteloverdracht? Dan maakte u ook afspraken over het herstel. Gaat er hierin iets niet goed? Neemt u dan contact met ons op, dan herstellen we het alsnog voor u.

Nee, dat mag niet. U mag pas in de woning aan het werk na ondertekening van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht. Voor die tijd bent u niet verzekerd/aansprakelijk voor eventuele schade in en aan de woning.

Wij voeren in uw woning mutatieonderhoud uit. Wij kijken de hele woning na. U kunt denken aan hang- en sluitwerk, stellen van keukendeurtjes, etc. Indien nodig voeren we een gas- en elektrakeuring uit.

Reparaties & onderhoud

Is uw beglazing regelmatig beslagen met condens? Hangt er een bedompte lucht in huis? Dan hebt u waarschijnlijk last van vocht in huis.

Wat kunt u doen?
Vochtoverlast is een probleem. Er verschijnen schimmelplekken op de muur, het behang laat los of verf bladdert af. Hoe voorkomt u dit? Ventileren! Zorg dat de woning voldoende zuurstof krijgt.

Luchten of ventileren?
Er is een verschil tussen luchten en ventileren. Bij luchten wordt meestal even een raam open gezet om zo verse lucht binnen te krijgen. Als het een beetje waait, hoeft dit maar 10 minuten en bij grondig luchten maximaal 30 minuten.

Luchten is echter niet voldoende in vertrekken waar constant mensen aanwezig zijn, in de badkamer en in de keuken. Ventileren is dan beter. Een constante stroom verse lucht, dat is de beste ventilatie. Misschien denkt u dat u dan meer stookt, maar dat is gelukkig niet zo: een woning met vochtige lucht kost veel meer om te verwarmen, dan een woning met droge lucht. Bespaar dus energie door het goed ventileren van de woning!

Hoe komt vocht in de woning?
Door koken en douchen. Ook door transpiratie en ademen ontstaat er vocht. Eén persoon produceert ongeveer 1 à 2 liter vocht per dag door te ademen en te transpireren. In combinatie met douchen, koken enz. produceert een gemiddeld gezin ongeveer 12 liter vocht per dag.

Tips:

 • ventileert u voldoende? (dus niet een half uurtje per dag, maar de gehele dag)
 • stookt u voldoende? (vooral in de badkamer is dit belangrijk)
 • zijn de ventilatieroosters schoon?
 • heeft u vochtvreters neergezet?

Een goedkope oplossing om schimmelplekken te verwijderen: Neem 2 delen ammoniak en 1 deel water en doe dit in een sproeier. Daarna wel goed ventileren en pas op voor uw kleding! Meer informatie vindt u in de folder Vocht en Ventilatie op onze website.

Bij vocht- en schimmelproblematiek in de (oude) woning kan de vakman in de meeste gevallen niets doen. Het is eigenlijk altijd een kwestie van ventileren en stoken om het klimaat in de woning goed te houden.

Condens
Heeft u HR++ glas? Dan betekent condens dat het glas goed zijn werkt doet. Het glas heeft een hoge isolatiewaarde. Er ontstaat condens bij een lage buitentemperatuur, samen met een hoge vochtigheid. Dit gebeurt vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt.

Zit er vocht of vuil tussen de ramen? Dan is uw raam waarschijnlijk lek en moet deze vervangen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft u enkelglas? Dan helpt goed ventileren vaak om condens te laten verdwijnen.

Het bijvullen van uw CV installatie is niet moeilijk. Kijkt u daarvoor naar deze video.

U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Daar hoort het schoonhouden van de afvoer bij.

Een lekkage in de meterkast is voor Omnia Wonen als deze na de watermeter zit. Zit de lekkage voor de watermeter dan is het herstel voor het waterleidingbedrijf (Vitens). De buis van de watermeter voor de meter is dikker dan de buis na de watermeter.

Ja, dat kan. Neemt u contact met ons op. De kosten voor de sleutels komen voor uw eigen rekening.

De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel.

Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Bij de bouwmarkt is voor ongeveer € 25,- een CO melder te koop.

Heeft u HR++ glas? Dan betekent condens dat het glas goed zijn werkt doet. Het glas heeft een hoge isolatiewaarde. Er ontstaat condens bij een lage buitentemperatuur, samen met een hoge vochtigheid. Dit  gebeurt vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. 

Zit er vocht of vuil tussen de ramen? Dan is uw raam waarschijnlijk lek en moet deze vervangen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft u enkelglas? Dan helpt goed ventileren vaak om condens te laten verdwijnen.

Wilt u zien hoe u natuurlijk kunt ventileren? Kijk dan deze video.

Wij doen geen aanpassingen aan onze woningen om te voldoen aan het politiekeurmerk. U mag natuurlijk wel zelf aanpassingen doen om te zorgen dat uw woning aan het keurmerk voldoet. Een politiekeurmerk vraagt u zelf aan bij de politie. Hiervoor heeft u wel (goed)keuring nodig van een gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld de sleutelspecialist.

Bent u uw sleutels kwijt van uw woning? Heeft u misschien nog een reservesleutel? Dan kunt u deze gebruiken. Wij adviseren u dringend een nieuwe sleutel bij te laten maken. Die kunt u dan weer als reservesleutel gebruiken. Is dit niet het geval? Dan moet de cilinder vervangen worden. De kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt de cilinder zelf (laten) vervangen of bij ons een nieuwe cilinder aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

Bent u uw sleutels kwijt van uw brievenbus? Dan moet het slot vervangen worden. De kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt het slot zelf (laten) vervangen of een nieuw slot bij ons aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

De kosten vindt u in de brochure huur opzeggen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen , tenzij de schade door onze schuld is ontstaan. In dat geval vergoeden wij de schade. Uiteraard is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij ons meldt. En dat u kunt aantonen dat wij de schade veroorzaakten. In alle andere gevallen kunt u schade melden bij uw eigen verzekering.

 • Hangt de lamp aan de voor- of achterzijde van uw eengezinswoning of schuur? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de lamp.
 • Hangt de lamp aan de schuur als onderdeel van de achterpadverlichting? Doe dan een reparatieverzoek. Dan kan een vakman van Omnia Wonen de lamp herstellen.
 • Staat de lamp niet op eigen grond? Belt u dan uw gemeente.

Is de verzakking door normaal gebruik ontstaan? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de ophoging en de kosten voor het zand. Is de verzakking op een andere manier ontstaan? Neemt u dan contact met ons op. 

Een batterij vervangt u eenvoudig:

Een rookmelder op het lichtnet:
Stap 1: Schakel in de meterkast de stroom uit.
Stap 2: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 3: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 4: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan.
Stap 5: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 6: Schakel in de meterkast de stroom weer in.
LET OP: Vervang alleen de batterij! Nooit de complete rookmelder.

Een losse rookmelder:
Geeft uw rookmelder elke 30 á 40 seconden een korte pieptoon? Dan moet de batterij van uw rookmelder vervangen worden. 
Stap 1: Draai de rookmelder linksom uit de montageplaat of druk een schroevendraaier in de uitsparing aan de zijkant van de melder om deze te ontgrendelen van de montageplaat.
Stap 2: Open de batterijlade en verwijder de batterij.
Stap 3: Let op de juiste positie van de batterij. Breng een soortgelijke, vervangende batterij aan. 
Stap 4: Schuif de rookmelder terug op de montageplaat.
Stap 5: Druk ter controle de testknop aan de bovenzijde van de melder in.

Een rookmelder met een niet verwisselbare lithium batterij:
Stap 1: Van deze rookmelder is het niet mogelijk om de batterij te vervangen. U zult de complete rookmelder moeten vervangen.
Stap 2: Gooi de oude rookmelder niet bij het afval. De rookmelder hoort bij het klein chemisch afval.

Op de zijkant van de rookmelder staat veelal een datum waarop de batterij vervangen dient te worden.

Wilt u zien hoe u een rookmelder ophangt? Kijk dan deze video.

De firma Stelder reinigt één keer per jaar de goten van uw woning.

Wilt u naast deze jaarlijkse reiniging nogmaals uw dakgoot reinigen? Dan kunt u ook terecht bij de Firma Stelder (0570 – 62 89 48 – info@dsdg.nl).

De prijs bedraagt € 25.- inclusief BTW voor dakgoten aan de voor- en achterzijde van de woning, die bereikbaar zijn met een ladder. De uitvoering gaat in overleg met u, als de firma Stelder in de buurt is. Als ze apart moeten rijden gaat dit ook in overleg met u, maar dat kan extra kosten met zich meebrengen.

U kunt de bestrijdingsdienst van uw gemeente bellen. De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Voorlichting en meer informatie over de bestrijding van ongedierte vindt u op de website Meldpunt ongedierte.

Leest u ook de bestrijdingstips.

Als u zelf een regenton heeft gekocht, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Woont u in Nunspeet aan de Bachlaan huisnummers 30 t/m 52, 25 t/m 68? Dan betalen wij de reparatie. Voor deze woningen beschouwen wij de regenton als een onderdeel van de regenwaterafvoer (net zoals een goot en een buis). Bij vertrek uit de woning moet u de regenwaterafvoer intact laten en mag u de regenton niet meenemen. 

Afhankelijk van de oorzaak betaalt u of betalen wij. Is de oorzaak een defecte regenpijp dan zijn wij verantwoordelijk. Is het probleem ontstaan door een verstopte dakgoot of hemelwaterafvoer? Dan is het herstel voor uw eigen kosten.

Voordat wij uw melding aannemen, vragen wij u eerst een stekkerproef te doen om er zeker van te zijn dat de storing niet is ontstaan door één van uw eigen apparaten:

 1. Schakel alle groepen in de meterkast uit, of verwijder de zekeringen van de groepen
 2. Verwijder in de gehele woning alle stekkers uit de stopcontacten
 3. Schakel de groepen in de meterkast weer in
 4. Schakel de aardlekschakelaar weer in
 5. Plaats één voor één de stekkers weer in het stopcontact. Zet hierbij de apparaten ook één voor één aan of wacht tot deze automatisch aanslaan (zoals bij koelkasten)
 6. Valt de aardlekschakelaar opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact stopt of een apparaat aanzet? Dan is dit apparaat de veroorzaker van de storing. Het moet gerepareerd of vervangen worden.
 7. Geeft geen enkel apparaat een probleem? Is er ook geen sprake van overbelasting? En schakelt de aardlekschakelaar toch uit? Dat is er waarschijnlijk iets met uw installatie aan de hand. Doe dan een reparatieverzoek via Mijn Omnia Wonen.

Let op! Blijkt dat uw eigen apparatuur toch de storing veroorzaakt? Dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Voer dus altijd eerst de stekkerproef uit.

Wilt u zien hoe u een stekkerproef doet? Kijk dan naar deze video.


Heeft u geen reservesleutel? Dan kunt u een sleutelspecialist bellen. Wij kunnen ook iemand sturen; de kosten betaalt u altijd zelf.

Is de zonneboiler op ons initiatief geplaatst? Dan zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Afhankelijk van waar u woont kunt u uw storing telefonisch melden.

Plaatste u de boiler zelf? Dan is het onderhoud uw verantwoordelijkheid.

Wij voeren in uw woning mutatieonderhoud uit. Wij kijken de hele woning na. U kunt denken aan hang- en sluitwerk, stellen van keukendeurtjes, enz. Indien nodig voeren we een gas- en elektrokeuring uit.

De bestrijding is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u lid bent van het Service Huurdersonderhoud kunt u contact opnemen met Omnia Wonen.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het bestrijden van wespen. U kunt ook kijken op de website Meldpunt ongedierte.

Asbest wordt alleen weggehaald als het een risico voor de gezondheid is. In veel gevallen is asbest geen gevaar, zolang het niet bewerkt wordt, of beschadigd is.

U bent ook zelf verantwoordelijk voor bepaalde zaken in uw woning. In het onderhouds ABC geven wij aan welk onderhoud of herstel door ons wordt gedaan en welk onderhoud voor uw rekening komt.

Service Huurdersonderhoud
Door deel te nemen aan het Service Huurdersonderhoud kunt u een reparatieverzoek aan ons doorgeven die u normaal gesproken zelf hoort te doen. Is de schade met opzet ontstaan? Dan betaalt u de kosten altijd zelf.

Heeft u een voorziening in uw woning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO voorzieningen binnen in uw woning. Algemene ruimtes onderhoudt Omnia Wonen.

Aanleg en onderhoud van uw internet-, televisie- en telefoonaansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid. Met vragen kunt u terecht bij de aanbieder van uw keuze.

Servicekosten

Omdat u relatief weinig de verwarming aan heeft, bestaat het grootste deel van de kosten die vermeld staan op uw ista afrekening uit vaste kosten. Deze vaste kosten zijn voor iedere huurder hetzelfde. Wat de vaste kosten zijn vindt u op de Ista afrekening in blok 4. In blok 1 staat uw aandeel in de vaste kosten.

U heeft een thermostaatkraan altijd dicht? En toch registreert de meter in de woning verbruik (op de ista afrekening). Hoe kan dit?
Ook als de thermostraatkraan dicht is, staat de vorstbeveiliging aan. Bij een temperatuurverschil van meer dan 4,5 graden geeft het element warmte af om te voorkomen dat leidingen bevriezen. Er is dan toch sprake van verbruik ondanks dat de kraan dicht is.

U beslist zelf van welke leverancier u gas en elektriciteit afneemt. Om het u makkelijker en overzichtelijker te maken, hebben wij samen met andere woningcorporaties WoonEnergie opgericht. Onder deze naam kopen wij gezamenlijk energie in. Omdat WoonEnergie energie afneemt voor honderdduizenden huurders, profiteert u van gunstige voorwaarden. 

Meer informatie vindt u op de website van WoonEnergie. Hier vindt u ook het aanmeldformulier. WoonEnergie regelt gratis de overstap. De leidingen en meters in uw woning wijzigen niet. 

Heeft u blokverwaming? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van WoonEnergie.

U krijgt uw afrekening binnen zes maanden na afloop van het servicekostenjaar.

U geeft zelf de meterstanden door van uw gas-, water- en elektraverbruik.

U geeft zelf de meterstanden door. Tenzij u woont in een flatwoning met één centrale warmtevoorziening (blokverwarming). U heeft dan grote ketels op het dak en verdeelmetertjes op de radiatoren of één centrale warmtemeter (‘Gigajoule-meter’). De standen van deze meters hoeft u niet door te geven. Deze meters worden automatisch uitgelezen of opgenomen.

Bent u het niet eens met uw afrekening? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen of we uw vragen kunnen beantwoorden en tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Betaal wel eerst de afrekening aan Omnia Wonen voordat u bezwaar maakt bij de Huurcommissie. 

De Huurcommissie is onafhankelijk en haar uitspraak is bindend. U kunt bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie binnen 24 maanden na afloop van de ontvangstdatum van uw afrekening. Als u door de uitspraak van de Huurcommissie minder of niet hoeft te betalen, dan betalen wij het bedrag aan u terug.

Om bezwaar te maken kunt u het bezwaarformulier gebruiken, dit kunt u downloaden op de website van de Huurcommissie.

Op het moment van afrekenen is het bedrag binnen Mijn Omnia Wonen gelijk zichtbaar. De afrekening zelf ontvangt u enkele dagen later per post.

Servicekosten zijn extra kosten naast de kale huur. Het gaat meestal om kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, verlichting, groenonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt van ons een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en of er nog bijzonderheden zijn. Ook als wij het voorschot aanpassen leest u dat in die brief.

Voor de doorberekening van de kosten gebruiken wij de norm van het servicekostenbeleid van de Huurcommissie:

 • Zeventig procent van de complexbeheerderkosten berekenen wij door aan de huurder. Wij brengen deze kosten in rekening via uw servicekosten.  
 • Dertig procent van de complexbeheerderkosten komt voor onze rekening. 

Ja, dat kan als u de afrekening service- en/of verwarmingskosten met de bijbehorende toelichting niet voldoende vindt. Neemt u dan contact met ons op.

N.B. De afrekening service- en verwarmingskosten voldoet aan de eisen die de Huurcommissie hiervoor heeft opgesteld.

Servicekosten zijn extra kosten naast de kale huur. Het gaat meestal om kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, verlichting, groenonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt van ons een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en of er nog bijzonderheden zijn. Ook als wij het voorschot aanpassen leest u dat in die brief.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het Service Huurdersonderhoud:
• u betaalt een vast bedrag per maand;
• u krijgt geen jaarlijkse afrekening.

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water of elektra voor algemene voorzieningen en diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester:
• u betaalt per maand een voorschot;
• jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijke kosten in de afrekening servicekosten.