In hoeverre denken huurders van 65 jaar en ouder al na over hun toekomstige woon- en verhuiswensen? En wat zijn behoeften ten aanzien van hun (toekomstige) woning? Begin dit jaar onderzocht Omnia Wonen dit. Dat het onderwerp als zeer belangrijk wordt ervaren, blijkt uit het aantal reacties: de digitale vragenlijst werd naar 1.751 huurders gemaild. Maar liefst 881 mensen reageerden, een respons van ruim 50%!
Directeur-bestuurder Peter Toonen: “Wij zien de hoge respons als een duidelijk signaal en een nadrukkelijke oproep van onze huurders om serieus werk te maken van de huisvesting van senioren. Deze boodschap houden we goed voor ogen bij het maken van afspraken met gemeenten en bij het formuleren van onze plannen ten aanzien van ons bestaande woningbezit en nieuwbouwontwikkelingen.”

Passend thuis: nu en in de toekomst
Toonen over het onderzoek: “Als maatschappelijk gedreven organisatie zijn wij altijd op zoek naar de mening van onze huurders. Door vragen en behoeften van onze 65+ bewoners in kaart te brengen, krijgen wij een concreet beeld van hun woon- en verhuiswensen. Deze leggen we naast algemene trends zoals de vergrijzing, het woningtekort, digitalisering etc. Vanuit deze gezamenlijke perspectieven – mens & trends – proberen we als corporatie vervolgens tot een optimale aanpak te komen voor onze huidige 9.000 woningen en toekomstige nieuwbouwplannen. Met als resultaat dat we onze huurders een passend, toekomstig huis en thuis kunnen bieden. Daar doen we het voor! Het onderzoek biedt hiervoor waardevolle handvatten die we samen met onze huurdersorganisatie de SHOW zullen oppakken.”

Dat de behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen onverminderd groot blijft, komt ook in dit onderzoek duidelijk naar voren. Op de vraag of de mensen in een huurwoning, vrije sector huurwoning of in een koopwoning willen gaan wonen, kiest 91,1% van de huidige huurders voor een  sociale huurwoning.

Belangrijkste uitkomsten
Enkele inzichten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn:

Hoge respons, nog weinig concrete gedachten bij toekomstige woning
De hoge respons laat zien dat het onderwerp als zeer belangrijk wordt ervaren door oudere huurders. Men heeft immers de moeite genomen om hun mening te delen. 37,1% zegt soms na te denken over hun toekomstige woonsituatie. 20,1% geeft aan vaak of zeer vaak na te denken over de toekomst. Deze mensen zijn er dus al bewust mee bezig. Toch is bijna een op de vijf respondenten (18,6%) nog niet bezig met de toekomst. De voornaamste reden die hiervoor wordt gegeven, is dat zij met plezier in hun huidige woning wonen en/of dat ze de buurt fijn vinden.
Praat vandaag over morgen, de verhuiscoach kan helpen
Ouderen weten vaak wel dat er verandering in hun woonsituatie zit aan te komen, maar het is voor sommigen nog ingewikkeld om dat te overzien. Op de vraag wat hen hierbij zou kunnen helpen, geeft meer dan de helft (58,1%) aan meer informatie over de woningtypen te willen. Ongeveer een derde (35,1%) geeft aan dat een financiële tegemoetkoming zou helpen. Ook hulp bij verhuizen komt vaak naar voren (26,3%). En een gesprek met een verhuiscoach (15,3%). We hebben hierop direct 47 mensen in contact kunnen brengen met coaches in Amersfoort en de Noord Veluwe.
Oud worden in eigen woning of verhuizen naar levensloopbestendige woning
De meeste oudere huurders wonen op hun oude dag graag in hun huidige woning. De respondenten zijn weinig ‘verhuisgeneigd’: 537 (74,9%) huurders blijven het liefst in hun huidige woning met eventuele aanpassingen. Er zijn verschillen in de wensen van inwoners van verschillende gemeenten. Bijvoorbeeld het type woningen waarin men zich in de toekomst ziet wonen: in de grotere plaatsen van het werkgebied van Omnia Wonen (Harderwijk, Elburg, Woudenberg en Amersfoort) gaat de voorkeur uit naar appartementen. In de meer rurale gemeenten, bijvoorbeeld Oldebroek, is het appartement minder populair en staat de beneden-/grondgebonden woning op de eerste plaats.
Een woning in de eigen gemeente met de supermarkt dichtbij
De meeste huurders willen wanneer zij verhuizen graag in dezelfde gemeente blijven wonen. In een woning met twee slaapkamers en een buitenruimte. De supermarkt staat met stip op nummer één van de voorzieningen die onze huurders graag dichtbij huis hebben.

Aanleiding onderzoek
In het kerngebied van Omnia Wonen – Regio Amersfoort en  Noord-Veluwe – is sprake van een sterke vergrijzing. Landelijk onderzoek wijst uit dat het merendeel van de senioren in de toekomst blijft wonen waar men nu woont, eventueel met beperkte aanpassingen. Deze trend vraagt om aandacht en actie. Het vastgoedbezit en gerelateerde voorzieningen van woningcorporaties zullen op deze ontwikkeling moeten worden afgestemd als ook op die van huisvesting van minder gezinnen en meer kleine huishoudens waaronder met name senioren.

De vragen die in het woonwensonderzoek centraal stonden, waren:

  • In hoeverre denken oudere huurders van Omnia Wonen (al) na over de toekomst?
  • In hoeverre hebben zij verhuiswensen?
  • Wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

Ook de huurdersorganisatie de SHOW en de verhuiscoaches van de Noord-Veluwe en Amersfoort zijn betrokken bij de totstandkoming van het onderzoek en gerelateerde vragenlijst om maximale deelname te bereiken.

Terug naar overzicht