Bestuur en management
Peter Toonen is directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat uit Martijn van Straaten, manager Strategie & Organisatie. Frank Ebink is manager Bedrijfsvoering en Melle van Wijngaarden manager Wonen en Vastgoed.

Boven v.l.n.r. Peter Toonen, Melle van Wijngaarden; Onder v.l.n.r. Martijn van Straaten en Frank Ebink

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur.

Visitatie
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek uit te laten voeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

In het eerste kwartaal van 2021 is Omnia Wonen gevisiteerd over de periode 2016 tot en met 2020. De conclusies uit het rapport laten zien dat onze samenwerkingspartners de ingezette koers herkennen en waarderen. Het effect daarvan is dat het oordeel over het volkshuisvestelijk presteren naar vermogen door Omnia Wonen zonder meer positief is. Het rapport is hier te vinden.

Aedes Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken.

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.

Uitkomsten benchmark 2023
De Aedes-benchmark bestond in 2023 10 jaar. Dat 272 corporaties meededen, laat zien dat de benchmark onverminderd van grote waarde is. Het is een instrument dat de corporatiesector blijvend laat leren en beter laat presteren. De betrokkenheid van huurders neemt nog steeds toe. Dit jaar gaven 459.000 huurders hun mening over onze dienstverlening. Vorig jaar waren dat 423.000 huurders. Huurders geven onze dienstverlening opnieuw een 7,7. Corporaties weten de dienstverlening hiermee al jaren op een hoog niveau te houden.

Omnia Wonen heeft dit jaar 4 B-scores over de verschillende thema’s. Hiermee scoren we lager dan in 2022, maar wanneer wij inzoomen op de onderliggende waarden zijn wij nog steeds zeer tevreden. Het meedoen aan de Benchmark betekent voor ons dan ook niet zozeer dat wij als doel hebben om de beste te zijn, maar dat wij ons kunnen meten aan andere corporaties en zo de juiste accenten binnen onze organisatie kunnen leggen.

Het Huurdersoordeel is in lijn met voorgaande jaren en scoort hoger dan het landelijk gemiddelde. De Bedrijfslasten zijn bij Omnia Wonen, maar ook landelijk, gestegen. Deze stijging verdient een nadere verkenning. Ook voor Duurzaamheid zien wij dat onze woningvoorraad wederom verbeterd is. Vermoedelijk zitten wij hier wat de grenswaarde betreft net op een B label. En tenslotte zien we bij Onderhoud & verbetering een voortzetting van de lijn uit voorgaande jaren.

In de benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde. In de onderstaande factsheet staan onze prestaties overzichtelijk weergegeven.