Bestuur
Peter Toonen is directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat uit Jantine Clasie (manager Volshuisvesting, Vastgoedsturing & Organisatie), Maaike Hiemstra (manager Bedrijfsvoering) en Melle van Wijngaarden (manager Wonen en Vastgoed).

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur.

Visitatie
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek uit te laten voeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

In het eerste kwartaal van 2021 is Omnia Wonen gevisiteerd over de periode 2016 tot en met 2020. De conclusies uit het rapport laten zien dat onze samenwerkingspartners de ingezette koers herkennen en waarderen. Het effect daarvan is dat het oordeel over het volkshuisvestelijk presteren naar vermogen door Omnia Wonen zonder meer positief is. Het rapport is hier te vinden.

Aedes Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee. Ook de uitkomsten van het onderzoek onder huurders naar de tevredenheid van de woning en de woonomgeving, dat Omnia Wonen in 2021 hield, zijn in de benchmark meegenomen.

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden. In onderstaand factsheet vindt u een overzicht van onze prestaties. Lees het Aedes-interview met voormalig directeur-bestuurder Monique Govers over de inzet van de resultaten van de benchmark.