Bestuur en management
Peter Toonen is directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat uit Martijn van Straaten, manager Volkshuisvesting, Vastgoedsturing & Organisatie. Frank Ebink is manager Bedrijfsvoering en Melle van Wijngaarden manager Wonen en Vastgoed.

V.l.n.r. Peter Toonen, Melle van Wijngaarden, Martijn van Straaten en Frank Ebink

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur.

Visitatie
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek uit te laten voeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

In het eerste kwartaal van 2021 is Omnia Wonen gevisiteerd over de periode 2016 tot en met 2020. De conclusies uit het rapport laten zien dat onze samenwerkingspartners de ingezette koers herkennen en waarderen. Het effect daarvan is dat het oordeel over het volkshuisvestelijk presteren naar vermogen door Omnia Wonen zonder meer positief is. Het rapport is hier te vinden.

Aedes Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee.

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.

Uitkomsten benchmark 2022
Huurders van sociale woningen blijven positief over hun woning en de dienstverlening van woningcorporaties. Dit jaar hebben maar liefst 423.000 huurders zich uitgesproken over de kwaliteit van de woning en de dienstverlening van hun corporatie.

Huurders geven gemiddeld een 7,7 aan de dienstverlening, iets hoger dan voorgaande jaren. Omnia Wonen scoort zelfs nog iets hoger: nieuwe huurders geven ons een 8. En we krijgen een 8.2 van huurders met een reparatieverzoek! Op het gebied van vertrokken huurders zitten we wat onder het gemiddelde en kunnen we met elkaar verder ontwikkelen. En dat is goed; als lerende organisatie staan we niet stil en proberen we onze service altijd te verbeteren.

Overall hebben we enorme mooie resultaten geboekt in de benchmark, iets om samen met onze huurdersorganisatie de SHOW en overige ketenpartners trots op te zijn!

In de benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde. In de onderstaande factsheet staan onze prestaties overzichtelijk weergegeven.