Bestuur
Monique Govers is directeur-bestuurder van Omnia Wonen.Het managementteam bestaat per 1 april 2019 uit Roy Viring, manager Finance & ICT en Jantine Clasie, manager Bemiddeling & Beheer.

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RVC) oefent financieel en maatschappelijk toezicht uit op het bestuur.

Visitatie
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek uit te laten voeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

Onze laatste visitatie was in de zomer van 2016 over de periode 2012 tot en met 2015. De uitkomsten bevestigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het rapport gebruiken we om onze dienstverlening en organisatie nog beter aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Aedes Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee.

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.

  • Omnia Wonen heeft op het Huurderoordeel (A) een ruime voldoende gehaald, met als uitschieter de beoordeling van de afhandeling van reparatieverzoeken.
  • Het onderdeel Bedrijfslasten (A) laat weer een verbetering zien in vergelijking met het voorgaande jaar, mede door doorontwikkeling van registratie en het vastleggen van gegevens.
  • Op duurzaamheid (A) hebben we de afgelopen jaren extra ingezet en we hebben de daarbij passende resultaten behaald.
  • Het oordeel op het prestatieveld Onderhoud & Verbetering (B) geeft een afspiegeling van het kwalitatief hoogwaardige bezit, de daarmee samenhangende kosten en de kwaliteit die huurders ervaren.
  • Dit gegeven werkt ook gedeeltelijk door in het oordeel over Betaalbaarheid & Beschikbaarheid (B), waarin de huurprijs gekoppeld wordt aan het type woning en het huishouden waarvoor de woning beschikbaar is.