Harderwijk – 17 december

Op 14 december jl. hebben gemeente, woningcorporaties Omnia Wonen, UWOON en hun huurdersorganisaties de SHOW en De Betere Woning een raamovereenkomst getekend over de sociale woningmarkt in Elburg. De looptijd van de overeenkomst is van 2022 tot en met 2026.

Minimaal 162 sociale huurwoningen
De overeenkomst geeft alle betrokken partijen richting en duidelijkheid ten aanzien van gezamenlijke ambities over de woningmarkt in de gemeente Elburg. De kerntaak van woningcorporaties hierbij is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen is een belangrijk aandachtspunt. Gemeente, Omnia Wonen en UWOON committeren zich samen aan het toevoegen van minimaal 162 sociale huurwoningen tot 2030. Om dit mogelijk te maken geeft de gemeente de corporaties bij strategische grondposities als eerste de kans om de sociale huurwoningen te ontwikkelen.

Inzet verhuiscoach om ‘passend wonen’ te stimuleren
Een andere afspraak is dat Provincie, gemeenten en corporaties op de Noord Veluwe samenwerken om ervoor te zorgen dat doorstroming wordt gestimuleerd en dat oudere huurders in een huis wonen dat past bij hun persoonlijke situatie. Hiervoor wordt een zogenaamde verhuiscoach ingezet. Deze wordt gefinancierd uit het Actieplan Wonen van de Provincie Gelderland. Als één huurder bijvoorbeeld uit een grote woning verhuist, komt er hiermee een huis vrij voor een gezin. Dit gezin laat misschien ook weer een kleinere woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Uiteindelijk krijgen dan ook jongeren en starters een kans. Er ‘stromen’ mensen door van de ene naar de andere woning. Met als gevolg dat de woningmarkt in beweging komt.

Extra aandacht naar kwetsbare groepen
Naast het werken aan de beschikbaarheid van woonplekken, is goede begeleiding van (toekomstige) huurders ook van belang. Er komen steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen te wonen, zoals mensen die uitstromen uit instellingen, vergunninghouders en mensen met onbegrepen gedrag. Hiervoor is extra aandacht nodig.

De gemeente, corporaties en overige betrokken maatschappelijke partners werken samen op het gebied van ‘vroegsignalering’ en hebben afspraken over het omgaan met betalingsachterstanden en het voorkomen van schulden en huisuitzetting vastgelegd in een convenant. Deze werkwijze wordt voorgezet.

Vanzelfsprekend is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen een blijvend aandachtspunt. Net als duurzaamheid. De partijen onderzoeken de mogelijkheid om de wijken Oostendorp, ’t Harde en Doornspijk in 2030 aardgasvrij te laten zijn. Voor corporaties is het essentieel dat de woonlasten van huurders niet stijgen door de warmtetransitie. Daarnaast worden energiebesparende mogelijkheden actief onder de aandacht van huurders gebracht om verduurzaming te stimuleren. Bijvoorbeeld initiatieven als Veluwe Duurzaam en energiecoaches. 

Elk jaar maken de genoemde partijen prestatieafspraken met elkaar. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Afspraken die voor langere tijd gelden, zijn opgenomen in de raamovereenkomst. Zoals afspraken over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

*Op de foto van links naar rechts: MT-lid Omnia Wonen mw. J. Clasie, directeur bestuurder UWOON Mw. F. Imming, voorzitter huurdersraad De Betere Woning dhr. J. de Groot, huurdersorganisatie Omnia Wonen, dhr. H. Graafland en wethouder A. Klein.

Terug naar overzicht