Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties – waaronder Omnia Wonen – en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten. Dit is het startpunt van een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Door de handen ineen te slaan en de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd. Dat is hard nodig want met name het tekort aan betaalbare woningen loopt fors op in de regio Amersfoort. De woondeal is 14 juli 2021 door alle betrokken partijen officieel ondertekend.

Woningen toevoegen door slim samenwerken
Jantine Clasie, manager Wonen & Vastgoed bij Omnia Wonen: “Amersfoort is de ‘grootste’ gemeente in ons woningmarktgebied. Met het hoogste woningtekort en ook bijzondere opgaven om diverse doelgroepen goed te huisvesten. Alle soorten (woon)problematieken komen in volle omvang samen in een stad als deze. Ook Woudenberg kent de nodige uitdagingen. Zoals wethouder Marleen Treep aangeeft, is het versnellen van de bouw van betaalbare woningen hier een belangrijk aandachtpunt.    

Onze hoofddoelen zijn groei en inclusief wonen. Wij zetten onze kleinschaligheid, wendbaarheid en bekendheid met de wijk hiervoor in. Zodat onze huurders een passende woning hebben waar zij zich thuis voelen. Én tevens naar elkaar omkijken, omdat het fijner woont als je het samen goed hebt en je je sterk maakt voor een gedeeld belang.
Samenwerken met partners is voor ons essentieel om het woningaanbod snel te vergroten. We zijn landelijk gezien een relatief kleine speler; we kunnen onze doelen simpelweg niet in ons eentje realiseren. We staan dan ook volledig achter deze deal omdat we samen voor elkaar krijgen wat we alleen niet kunnen. Wonen doen we samen!“

Jantine Clasie ondertekent de deal

Inwoners profiteren
Gemeenten zijn blij met deze impuls voor de regio. De huidige inwoners profiteren immers ook van deze landelijke impuls voor de regio: wat goed is voor de regio, is goed voor de afzonderlijke gemeenten. De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op, zodat iedereen ongeacht de situatie kan wonen in de gemeente waar de voorkeur voor is. Er is daarbij extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen. Bijvoorbeeld voor mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, voor (kwetsbare) ouderen en voor statushouders. De woondeal draagt ook bij aan de leefbaarheid van nieuwe en bestaande wijken. Bijvoorbeeld door ze duurzamer, groener of veiliger te maken en ze toekomstbestendig te maken.

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen
Naast het Rijk, provincies en gemeenten komen er nog meer handtekeningen onder de woondeal. De woningcorporaties tekenen mee, want zij nemen ongeveer de helft van de woningen voor hun rekening. Het gaat om bijvoorbeeld woningen met een lage huurprijs en ook verzorgen ze een deel van de middenhuur. De afspraken voor de regio Amersfoort is een uitbreiding (addendum) op die van 16 Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio Amersfoort en tekenen daarom mee.

Betaalbare woningen nodig
Het woningtekort, en met name het tekort in betaalbare woningen, in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is een van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Voor de 7 Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er vóór het einde van 2030 17.500 woningen nodig en voor de 2 Gelderse gemeenten 5.500. Er is in alle gemeenten hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen. Nu komt het op daadwerkelijk uitvoering aan en daarbij ondersteunt de woondeal. Meer informatie over de woondeal is hier te vinden.

Intensiever samenwerken
De woondeal (een addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht) betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke partijen bij. Verder draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en het behoud van een kwalitatief goede leefomgeving.

Investering van het Rijk
De woondeal kan het ertoe leiden dat bijvoorbeeld regelingen en andere middelen vanuit het Rijk eenvoudiger beschikbaar komen voor de regio. De regio Amersfoort is met de woondeal volop in het vizier van het Rijk. Met de ondertekening sluit Amersfoort zich met eigen afspraken aan bij de woondeal Utrecht. Hiermee voegt de regio Amersfoort zich in het rijtje van de MRA (regio Amsterdam), MRDH (regio Den Haag) en de regio’s Utrecht, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Groningen. Dit zijn de woningmarktregio’s van Nederland die hoog op de agenda staan: deze regio’s krijgen extra aandacht van het Rijk en een hogere urgentie bij de toedeling van Rijksmiddelen. Ook kan het Rijk gaan bijdragen aan (onderzoeks)projecten op verschillende thema’s, bijvoorbeeld voor conceptueel bouwen. Om de meerjarige samenwerking tussen alle partijen goed te kunnen organiseren en ze daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen, draagt het Rijk op dit moment 350.000 euro bij.

Terug naar overzicht