Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur. Ze bewaken of Omnia Wonen goed wordt bestuurd. De taakuitoefening van de Raad van Commissarissen vertrekt vanuit de missie van Omnia Wonen. Er is een profielschets opgesteld voor leden van de Raad van Commissarissen van Omnia Wonen. Deze profielschets leest u hier

De RvC heeft besloten een Benoeming- en Remuneratiecommissie, een commissie Volkshuisvesting en een Auditcommissie te benoemen. De commissies assisteren en adviseren de RvC bij haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op Omnia Wonen conform de Governancecode voor woningcorporaties en de Aedescode.

Hier vindt u:
- het remuneratierapport 2018
- de visie van RvC en bestuur op besturen en toezicht houden
- het bestuursreglement
-
het reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie
-
het reglement Auditcommissie
het reglement commissie Volkshuisvesting en
- het reglement Raad van Commissarissen Omnia Wonen

Rooster van aftreden per 1 januari 2019:

Naam Rol Datum
Mevrouw A. van Vliet-Kuiper* voorzitter 31 december 2022
Mevrouw M.L.A. de Klerk* vice-voorzitter 31 december 2020
De heer M.P. Celie*~ lid 31 december 2021
Mevrouw M.E.G. Lindeman* lid 31 december 2020
De heer P. Siebinga~ lid 9 juli 2021
De heer W. Weide lid 31 december 2021
     
* Laatste zittingsperiode    
~ Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie S.H.O.W.


Voor nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar ons jaarverslag.