Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur. Ze bewaken of Omnia Wonen goed wordt bestuurd. De taakuitoefening van de Raad van Commissarissen vertrekt vanuit de missie van Omnia Wonen. Er is een profielschets opgesteld voor leden van de Raad van Commissarissen van Omnia Wonen. Deze profielschets leest u hier

De RvC heeft besloten een Benoeming- en Remuneratiecommissie, een commissie Volkshuisvesting en een Auditcommissie te benoemen. De commissies assisteren en adviseren de RvC bij haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op Omnia Wonen conform de Governancecode voor woningcorporaties en de Aedescode.

Hier vindt u:
- het remuneratierapport 2017
- de visie van RvC en bestuur op besturen en toezicht houden
- het bestuursreglement
-
het reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie
-
het reglement Auditcommissie
het reglement commissie Volkshuisvesting en
- het reglement Raad van Commissarissen Omnia Wonen


Rooster van aftreden per 1 januari 2018:

 

Naam

Rol

Datum

Mevrouw M.L.A. de Klerk*

vice-voorzitter/ secretaris

31 december 2020

Mevrouw M.E.G. Lindeman*

lid

31 december 2020

De Heer M.P. Celie *~

lid

31 december 2021

De heer P. Siebinga ~

lid

9 juli 2021

De heer G.A.C. Bouwmeester*~

lid

31 december 2018

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper

voorzitter

31 december 2018

De heer W. Weide

lid

31 december 2021

 

* Niet meer herkiesbaar

~ Voorgedragen door huurdersorganisatie S.H.O.W.

Voor nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar ons jaarverslag.